Åsättra hamn

Uppdrag Återställandeplan
Plats Ljusterö, Österåkers kommun
Beställare Structor Miljöbyrån AB
År 2011

 

Uppdraget omfattar 

Västerudden blir upplagsplats för massor från muddring av inloppet till Åsättra hamn. Området är sankt, svårtillgängligt och bevuxet med älggräs, vass och i vissa delar sly. När massorna har dränerats bedöms upplagsområdet på bättre sätt uppfylla syftet som allmän plats enligt byggnadsplanen, eftersom det sanka vassbevuxna området kommer att bli enklare och mer attraktivt att beträda och vistas på. 

Karavan fick i uppdrag att utreda och ta fram en återställandeplan för området som visar på utformning och återetablering av växter. Uppdraget innefattar att mer i detalj att utreda möjligheten till återplantering i salthaltiga muddringsmassor och att illustrera hur området kan se ut efter etablering. Återställandeplanen kan användas i dialog med Länsstyrelsen, kommunen och berörda fastighetsägare.

Förslaget bygger på att nya stigar anläggs på vallarna runt upplagda muddermassor. Stigen utformas i sekvenser med målpunkter och utblickar och får stöd av vegetation och sparade stenblock från platsen som blir informella sittplatser. 

Naturliga arter för området väljs och som klarar växtförutsättningarna med muddermassor. Arterna ska gynna biologisk mångfald med många växt- och djurarter; gräs, blommor, fåglar och insekter. Större delen av området behålls öppen och anläggs som strandäng/fuktäng med typiska arter. 

Blickfång i form av fågelholkar tillför området det lilla extra och väcker nyfikenhet under etableringen. Holkarna gynnar fågellivet i området och kan placeras ut i samråd med ornitologer. Ett nytt ett fågeltorn, placeras i området och härifrån kan man spana ut över platsen och in mot Åsättra hamn.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se