Stadsbyggnad

Karavan bistår kommuner, fastighetsutvecklare och byggbolag med planering i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen genom att ta fram beslutsunderlag som underlättar förankringsarbetet och möjliggör kloka val och prioriteringar under projektets gång. Bland annat upprättar vi illustrationsplaner, landskapsanalyser, gestaltningsprogram och underlag för detaljplaner.

Kolkajen

Uppdrag Torg, park och marina miljöer
Plats Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Kolkajen är en del av projektet Norra Djurgårdsstaden och den etapp som knyter samman Ropsten med de byggda etapperna i Gasverket västra och de äldre industribyggnaderna i Gasverketsstråket.

Årstafältet etapp 5

Uppdrag PM landskap,
Plats Årstafältet, Stockholm

Etapp 5 ligger i västra delen av Årstafältet och utgör en viktig länk mellan Östberga och Årstafältet. Ett av de övergripande målen inom arbetet är att koppla samman dessa stadsdelar genom nya stråk och kvarter.

Sjöstadshöjden

Uppdrag Gata, torg, kopplingar och lek
Plats Hammarby sjöstad, Stockholm

Sjöstadshöjden är ett stadsbyggnadsprojekt inom Stockholm stad beläget mellan stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Den nya bebyggelsen, dess gator, platsbildningar och grönska länkar samman de två stadsdelarna.

Stångholmsbacken

Uppdrag Gata, park och lek
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm

Stångholmsbackens nya struktur tar hänsyn till områdets befintliga kvaliteter och är varierad och innehållsrik med grönskan som sammanbindande element.

Vårbergsvägen

Uppdrag Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm

Vårbergsvägen är ett stadsbyggnadsprojekt inom Stockholms stads satsning Fokus Skärholmen. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för ett rikt och tryggt stadsliv och där gator, torg och parker befolkas av unga som gamla.

Tomteboda

Uppdrag Bussdepå och kontorsfastigheter
Plats Solna, Stockholm

En ny detaljplan har tagits fram i syfte att lokalisera en ny modern depå för SL:s innerstadsbussar till Tomteboda. I projektet har miljö- och gestaltningsfrågorna varit centrala för att minimera påverkan på värdefull naturmiljö samt för att minimera anläggningens storskaliga intryck på omgivningen.

Kv Hugin – A walk in the park

Uppdrag Kvartersstruktur
Plats Uppsala

I ett inbjudet parallellt uppdrag för Vasakronan tog Karavan i samarbete med danska Svendborg Architects fram en ny stadsbyggnadsstruktur för Kv Hugin i Uppsala. 

Uppsala hamn och Åstråket Södra

Uppdrag Visionsprogram
Plats Uppsala

I samband med att Uppsala stadskärna växer söderut har ett visionsprogram tagits fram för årummet mellan Islandsbron och Kungsängsbron i centrala Uppsala.

Gävle Strand

Uppdrag Bostäder, torg, park och lek
Plats Gävle

En helt ny stadsdel på Alderholmen i Gävle, resultatet av ett första pris i en inbjuden tävling 2004 med förslaget ”Sol, Vind och Vatten”, 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se