Klimatanpassning

Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Att anpassa den byggda miljön för att minimera klimatpåverkan och hantera stora regn blir allt viktigare och där har landskapsarkitekter en nyckelroll. Karavan utformar dagvattenparker, regnbäddar, översilningsytor och gröna tak. Vi utför också skyfallsberäkningar,  grönytefaktorberäkningar och arbetar alltid i våra projekt för att främja den biologiska mångfalden.

 

Elsa Eschelssons park

Uppdrag Park
Plats Rosendal, Uppsala

I Rosendals nya regnpark samlas och fördröjs stadsde­lens dagvatten genom flexibla skyfallsytor som också kan nyttjas för aktivitetsytor och sociala mötesplatser. Vattnets fluktuationer synliggörs på ett tydligt sätt i parken, och ger insikter om att hur vi bygger och planerar våra städer påverkar vilka regnmängder vi nu och i framtiden behöver hantera.

Rosendal etapp 5 – gator och torg

Uppdrag Gata
Plats Rosendal, Uppsala

I det nya Rosendal fördröjs och renas dagvatten lokalt i planterade regnbäddar och bevattningsbäddar i gaturummet. De synliga och öppna dagvattenlösningarna bidrar med estetiska, pedagogiska och biologiska värden.

Carlshage och Siegbahnsparken

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

Målsättningen har varit att skapa en attraktiv park som bevarar, utvecklar och tillgängliggör befintliga biologiska värden. Parkerna har en viktig funktion som spridningskorridor och i parkområdet synliggörs viktiga funktioner som fördröjning och rening av områdets dagvatten med dammar och vegetation.

 

Lindbacken

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Uppsala

Stadsdelsparken i Lindbacken har en större damm som tar hand om områdets dagvatten och ger besökaren en nära kontakt med vattnets växter och djur. Parken är utformad för att kunna hantera stora mängder vatten vid skyfall. 

Biparken

Uppdrag Ny park
Plats Rosendal, Uppsala

Inom den nya stadsdelen Rosendal finns unika sandmiljöer för rödlistade arter. Biparken är tänkt att bli en attraktiv boplats för de utrotningshotade bina samtidigt som parken fyller ett sinnligt och pedagogiskt inslag för besökare av alla åldrar.

Vårbergsvägen

Uppdrag Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm

Projekt Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. Projektet innefattar bland annat trädplanterade gator, regnbäddar och skelettjordar med biokol samt lösningar för fördröjning av dagvatten.

Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm

I det nya park- och bostadsområdet hanteras dagvattnet i öppna klimatlösningar utformade med hänsyn till landskapets böljande former. Rekreativa värden skapas för boende samtidigt som dagvattenbäckar genom parken fungerar som översilningsytor vid kraftiga skyfall. 

Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av gaturum

Plats Kv Hästskon, Stockholm

Projektet är miljöcertifierat enligt LEED-systemet och stort fokus har legat på klimatanpassning och strategier för återanvändning. 

Kapellgärdet arena

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus

Plats Kapellgärdet, Uppsala

I kvarteret Kapellgärdet Arena har stor vikt lagts vid anpassning för lokalt omhändertagande av dagvatten och fördröjning vid stora regn. 

 © 2022 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se