Klimatanpassning

Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Att anpassa den byggda miljön för att minimera klimatpåverkan och hantera stora regn blir allt viktigare och där har landskapsarkitekter en nyckelroll. Karavan utformar dagvattenparker, regnbäddar, översilningsytor och gröna tak. Vi utför också skyfallsberäkningar,  grönytefaktorberäkningar och arbetar alltid i våra projekt för att främja den biologiska mångfalden.

 

Elsa Eschelssons park

Dagvatten- och skyfallshantering
Uppdrag
Park
Plats Rosendal, Uppsala

Rosendals nya regnpark samlar och fördröjer stadsde­lens dagvatten i flexibla skyfallsytor som även nyttjas för aktivitetsytor och sociala mötesplatser. Dagvattnet synliggörs i parken och ger insikter om vilka regnmängder vi nu och i framtiden behöver hantera.

Rosendal – gator och torg

Dagvattenhantering
Uppdrag
Gator och allmän platsmark
Plats Rosendal, Uppsala

I det nya Rosendal fördröjs och renas dagvatten lokalt i planterade regnbäddar och bevattningsbäddar i gaturummet. De synliga och öppna dagvattenlösningarna bidrar med estetiska, pedagogiska och biologiska värden.

Carlshage och Siegbahnsparken

Ekologiskt spridningssamband och dagvattenhantering
Uppdrag 
Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

Visionen var attraktiva parker där befintliga biologiska värden bevaras, utvecklas och tillgängliggörs. Parkerna har en viktig funktion som spridningskorridor och i parkområdet synliggörs viktiga funktioner som fördröjning och rening av områdets dagvatten med dammar och vegetation.

Lindbacken

Dagvatten- och skyfallshantering
Uppdrag 
Stadsdelspark
Plats Uppsala

Stadsdelsparken i Lindbacken har en större damm som tar hand om områdets dagvatten och ger besökaren en nära kontakt med vattnets växter och djur. Parken är utformad för att kunna hantera stora mängder vatten vid skyfall.

Biparken

Boplatser för pollinatörer
Uppdrag
Ny park
Plats Rosendal, Uppsala

Inom den nya stadsdelen Rosendal finns unika sandmiljöer för rödlistade arter. Biparken är tänkt att bli en attraktiv boplats för de utrotningshotade bina samtidigt som parken fyller ett sinnligt och pedagogiskt inslag för besökare av alla åldrar.

Vårbergsvägen

Dagvattenhantering
Uppdrag 
Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm

Projekt Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. Projektet innefattar bland annat trädplanterade gator, regnbäddar och skelettjordar med biokol samt lösningar för fördröjning av dagvatten.

Frösundavik

Dagvatten- och skyfallshantering
Uppdrag 
Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm

I det nya park- och bostadsområdet hanteras dagvattnet i öppna infiltrationsytor utformade med hänsyn till landskapets böljande former. Rekreativa värden skapas för boende samtidigt som dagvattenbäckar genom parken fungerar som översilningsytor vid skyfall.

Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Gröngjort tak med dagvattenfördröjning
Uppdrag 
Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av gaturum
Plats Kv Hästskon, Stockholm

Projektet är miljöcertifierat enligt LEED-systemet och stort fokus har legat på klimatanpassning och strategier för återanvändning.

Kapellgärdet arena

Lokalt omhändertagande av dagvatten och skyfallsfördröjning
Uppdrag
Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Kapellgärdet, Uppsala

I kvarteret Kapellgärdet Arena har stor vikt lagts vid anpassning för lokalt omhändertagande av dagvatten och fördröjning vid stora regn.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se