Eds Allé park

Uppdrag: Parkstråk med öppen dagvattenhantering, gaturum, torg och lekparker
Plats: Upplands Väsby
Beställare: Upplands Väsby kommun
År: Förslagshandling och förfrågningsunderlag för generalentreprenad 2014-2015. Färdigställt 2018

En ny stadsdel med dagvattenpark som främjar biologisk mångfald.

Eds Allé är ett nytt utvecklingsområde i Upplands Väsby med 650 nya bostäder som formats enligt trädgårdsstadens principer med alléplanterade gator, småskalig bebyggelse, flera lekplatser, en stor gemensam park med dagvattenstråk och flera dagvattendammar. Dagvattenparken är utformad för att tillskapa nya livsmiljöer för växter och djur och främja biologisk mångfald.

Detaljplanen är utarbetad med stor omsorg om de boendes livskvalitet med gröna gemensamma gårdar och generösa gemensamma parkrum. Karavan har tagit fram förslag och förfrågningsunderlag för all allmän mark i området med gaturum, en dag­vattenpark med dagvattenstråk och fyra nya dagvattendammar, en översilningsyta, ett parktorg och två lekplatser, Stjärnlekparken och Blomlekparken.

Det nya bostadsområdet som växer fram ligger belägen på åkermark omgiven av vackra blandskogshöjder och med utsikt över Edssjön. En äldre lindallé korsar områ­det. Allén bevaras som en parallell gångväg till den nya huvudgatan genom området – Eds Allé. I områdets centrala del finns ett mindre torg med angränsande park. Det centrala parktorget har planerats med sittrappor av granit som möter en trappad vat­tenspegel, perennplanteringar, sittplatser, belysta trämurar och en större plantering med körsbärsträd som ger rik blomning om våren.

I projektet har biologisk mångfald varit en viktig fråga. I huvudsak har inhemskt växt­material valts som på olika sätt främjar pollinering, med arter som både blommar och bär frukt och som naturligt förekommer i omgivningarna. Längs dagvattenstråket har livsmiljöer för djur skapats med närhet till stenrösen och sandiga slänter för fjärilar och bin samt övervintringsmiljöer för vattendjur. Äldre döende träd i allén har flyttats till ett sk trädhospice i området, där de blir under en längre period blir boplatser för insekter som trivs i död ved.

Dagvattenstråket har utformats med en ”vild” sida med torrängar och fuktängar, och en anlagd rekreativ sida med klippta grässlänter och rader av träd och planteringar som bildar rumslighet. Längs dagvattenstråket fins flera ljussatta gång­broar av cortenstål. En översilningsyta för rening av dagvatten kompletterar dammarna i området där allt dagvatten från områdets vägar omhändertas. Dagvattnet från de större gatorna leds genom skelettjordar med bräddning till områdets dagvattendammar.

De två lekplatserna, Stjärnlekplatsen och Blom­lekplatsen har utformats med utmanande lek för både mindre och lite äldre barn. Mönster i mark­beläggningen förstärker lekparkernas identitet och all utrustning är vald i en sammanhängande kulör och karaktär. Blomlekparken får en per­gola med skuggande tak inspirerade av löv och fjädergungor i form av bin.

Stjärnlekplatsen rymmer ett stort klätternät, leksnår av salix, gungor och en scen för små stjärnor som vill uppträda. Parkerna har ljussatts med en trygg och trivsam belysning som lyfter fram platserna kvällstid.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se