Siegbahnsparken

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2017-2018. Färdigställd 2019.
Visualiseringar Karavan
Foton Göran Ekeberg, Karavan, Nola / fotograf Christoffer Skogsmo

Siegbahnsparken bildar tillsammans med Carlshage en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Här finns flera parkdelar med olika karaktärer – Ängen, Fältet, Bäckfåran, Åsen, Hagen, Lunden, Körsbärsdalen, Blomsterdalen och Torparträdgården. Parkernas alla delar representerar olika naturtyper eller karaktärer som finns på platsen idag. Gestaltningen av varje del utgår från att framhäva olikheterna, samtidigt som helheten hålls samman av ett gemensamt stråk som håller ihop de båda parkerna.

Ett uttalat mål för utformningen av stadsdelsparken har varit att tillvarata och utveckla biologiska värden och att upprätthålla en ekologiskt sammanhållen struktur. En målsättning har också varit att synliggöra djurlivet på ett pedagogiskt sätt. Nya markerade boplatser för djur tillförs, stigar lockar ut barnen i naturen och gör den tillgänglig. All lek i parkerna är också planerad med naturen och djurlivet som inspirationskälla. Flera medvetna åtgärder vidtas för att på olika sätt främja den biologiska mångfalden i området. Stadsparken ska fungera som en viktig spridningskorridor mellan Stadsskogen och det intilliggande naturreservatet Kronparken. I Carlshage och Siegbahnsparken finns ett flertal skyddsvärda träd och befintlig vegetation som inventerats och skyddas.

En annan målsättning med parken har varit att att ge Rosendalsborna, och alla andra uppsalabor, ett gemensamt vardagsrum. I Siegbahnsparken finns många möjligheter till lek för barn i alla åldrar – en stor äventyrslekplats för de lite större, en blomsterträdgård med lek för de mindre, hyttor och klättertorn och en pulkabacke. Dessutom finns gott om platser för samvaro både längs det samlande stråket och på återkommande platser i terrängen. Höjden på åsen lyfts fram med ett utsikts- och klättertorn med formen inspirerad av en tallkotte.

Karavans uppdrag åt Uppsala kommun har varit att ta fram gestaltningsprogram, förslag, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och bygghandlingar.

Här kan du läsa mer om Carlshage!

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se