Carlshage

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2017-2018. Norra delen färdigställd 2021. Hela parken färdigställs till hösten 2023.
Foton Jann Lipka, Karavan

Carlshage bildar tillsammans med Siegbahnsparken en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Här finns flera parkdelar med olika karaktärer – Ängen, Fältet, Bäckfåran, Åsen, Hagen, Lunden, Körsbärsdalen, Blomsterdalen och Torparträdgården. Parkernas alla delar representerar olika naturtyper eller karaktärer som finns på platsen idag. Gestaltningen av varje del utgår från att framhäva olikheterna, samtidigt som helheten hålls samman av ett gemensamt stråk som håller ihop de båda parkerna.

I Carlshage finns ett långsträckt dagvattenstråk med dammar som fördröjer och renar dagvattnet från omgivande kvarter. Parken är utformad för att klara stora skyfall som bräddar ut i parkens öppna gräsytor. Längs dagvattenstråket finns återkommande bryggor och platser i soligt västerläge. Dagvattenstråket korsas av två gångbroar med smäckra lindblomsgröna stålräcken.

Carlshage har utformats för att stärka biologiska värden och rymmer boplatser för grodor, gott om fågelholkar för olika arter, ängsytor och bihotell. I parkens norra del blir Ängen och Fältet samlande platser för bollspel, aktiviteter och samvaro. Möjligheter till lek för de yngre barnen finns i lekplatsen med grodtema.

I parkens södra del finns Blomsterdalen, en parkdel med en större öppen vattenyta, perennplanteringar och en höjd med körsbärsträd. I mitten finns den mer skuggiga lunden med sparade träd, marktäckande lundplanteringar och ett planerat större konstverk.

Ett återkommande element är kallmurade granitmurar som tar upp nivåskillnader och skapar rumslighet. Murarna kopplar till platsen historia som artillerifält och rester av murar som finns i den angränsande Stadsskogen.

Karavans uppdrag åt Uppsala kommun har varit att ta fram gestaltningsprogram, förslag, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och bygghandlingar.

Här kan du läsa mer om Siegbahnsparken!

 
 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se