Elsa Eschelssons park

Uppdrag: Stadsdelspark
Plats: Rosendal, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
År: Förslagshandling 2019, projektering 2019-2020. Färdigställt 2022.
Visualiseringar: Karavan
Foto: Jann Lipka, renderingar Karavan

I regnparken är regnet närvarande på flera sätt, framförallt genom det ständigt närvarande vattnet vid bryggor och sittrappor, men också i en lekfull  ljudinstallation som överraskar med ljudet av vågor och brusande vatten. Regnets fluktuationer visualiseras också i parkens hårdgjorda aktivitetsytor med målade markeringar som visar vattenståndet vid olika tidpunkter och som gör oss medvetna om var regnet tar vägen i våra byggda städer.

Parken består av tre delar, Aktivitetsplatsen – Regndammen – Gröna parkrummet.

Aktivtetsplatsen är en försänkt hårdgjord yta med mjukt lutande sidor. Platsen kan användas för skejt, kickbike, cykling men också streetbasket och landbandy. Aktivitetsytan består av platsgjuten betong, en tät yta som också fungerar som en fördröjningsyta för stora regn. Belysningsmaster ger ljus till ytan och masterna förses med gobos som ger känslan av vattenkrusningar eller ringar på vattnet på den platsgjutna ytan.

Regndammen där dagvatten fördröjs är regnparkens centrala del. För att maximera vattenvolymen får dammen på den västra och norra sidan av parken sidor av rätvinkliga stödmurar, trappor och byggda bryggor. Den norra sidan är också den soliga sidan, där finns parkens gångstråk, en generös brygga med trappor och sittplatser för samvaro. På den södra sidan får dammen ett mjukare formspråk, med gröna slänter som ger plats för djurliv och vattenväxter. Den gröna sidan har slänter i lutning mellan 1:2 och 1:3. Slänten rymmer planteringar av fält med olika sorters höga perenna gräs. Vid stora regn breddar regndammen ut över aktivtetsytan som då fylls upp. Dammen är utformad med botten och slänter av tät epdm-duk som säkerställer att vattnet inte kan infiltrera. Dammen kan magasinera 790 kubikmeter vatten och den intilliggande aktivitetsytan ytterligare 750 kubikmeter.

Till det gröna parkrummet breddas vattnet från dammen vid större regn än 10 års regn. I den gröna parkdelen kan regnvattnet infiltrera direkt. Gröna gräsytor kan fördröja stora mängder regn och bidrar till en bättre grundvattenbalans. Markytan skålas mjukt och platsen formas för att vid riktigt stora regn kunna bräddas vidare ut mot The Svedbergs gata och vidare mot Bäcklösadiket. Gräsytorna kan också nyttjas för bollspel, picnic och samvaro. Planteringar med inhemska arter, buskar och träd i parkdelens södra sida, fungerar dels som en grön koppling mellan dammens gröna slänter och Kronparken i öster.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se