Gasklocka 3 och 4

Uppdrag Park
Plats Norra Djurgårdsstaden
Beställare Exploateringskontoret, Stockholms stad
År Projektering 2017-pågående

 

I Norra djurgårdsstaden möter den nya bebyggelsen de kulturhistoriskt intressanta kvarteren kring de gamla gasklockorna. Landmärket Gasklocka 4 ersätts nu med ett modernt högt punkthus. Stålskelettet av Gasklocka 3 ska byggas till och inrymma kulturella verksamheter. Kvarteret omges av stadens parkmark och möter omgivningen med stora höjdskillnader som tas upp genom murar och bergskärningar. En stor del av projektet, som innefattar program- och systemhandling, har inneburit att tillgängliggöra både parkmark och kvarter tillgängligt för stadens invånare och de boende samt att gestalta de dramatiska höjdskillnader som uppstår i mötet mot kvarteret. Viktiga element i gestaltningen är murar, trappor och räcken för fallskydd. Ett kulturhistoriskt viktigt träplank ritat av Ferdinand Boberg återmonteras runt platsen och utgör också ett tydligt element.

Den för Stockholm karaktäristiska terrängen med berghällar och naturmark med ek och tall möter i väst. Här dras en ny naturanpassad och tillgänglig gång- och cykelväg mellan kvarteret och Hjorthagens tunnelbanestation. I naturmarken smygs platser för lek in mellan ekar och klippor. Ner mot omgivande gator skapas ny ängsmark med inhemska träd mellan berghällarna.

Genom att behålla och utveckla den naturliga karaktären på parkmarken skapas en kontrast mot kvartersmarken. Detta förtydligar att parkmarken är en del av det offentliga rummet. Det skapas också en ny gångslinga runt kvarteret som växlar mellan kvartersmark och allmän platsmark.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se