Gävle Strand

Uppdrag Ny stadsdel med bostäder, park, lek och torg.
Plats Gävle
Beställare Gävle Kommun
År 1:a pris inbjuden tävling 2004. Projekttering 2005-2009. Färdigställt 2010
Fotograf Göran Ekeberg

Uppdraget har omfattat förslag för en stor allmän park med lek- och aktivitetsytor, en allmän torgplats, en 800 m ny kanal för småbåtar med omgivande bryggor och kajstråk, nya gator, broar, gång- och cykelvägar samt ett upprustat kajstråk längs Gavleån. Gävle Strand omfattar i den första etappen 250 nya bostäder, både flerbostadshus, stadsvillor, hyresbostäder och bostadsrätter.

En viktig del i förslaget var att lyfta fram årummet och Gavleåns utlopp i havet. Det historiska hamnområdet är en viktig del av staden och har med den nya stadsdelen blivit en lockande målpunkt. Kajerna är öppna och breda i en tydlig kontrast till den täta och slutna bebyggelsen. I områdets alla delar var en viktig målsättning att kontakten till vattnet skulle vara tydlig. Längs kanalen har ett skyddat kanalstråk planerats med upplevelsevärden för både båt- gång- och cykeltrafikanter. Trappor och bryggor i sten, trä och platsgjuten betong ger gott om sittmöjligheter nära vatten. 

Detaljlösningarna i projektet har formats utifrån det övergripande förslaget som förordade omsorg om detaljer och en sammanhängande karaktär. Utrustning och material har samordnats avseende kulör och karaktär, med målsättningen att området skall gestaltas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Den allmänna marken har planerats med ett modernt formspråk som möter traditionella material vilka åldras vackert. Perennplanteringar, träd och buskar har valts med hänsyn till årstidsvariation och uttryck samt i samråd kommunens drift och underhållsavdelning.

Park

Parkens idé bygger på en stor, öppen gräspelouse i parkens centrala del. Riktningen mot Gavleån förstärks av trädplanteringar som skapat en park med tydlig rumslighet och god överblick. Parken rymmer aktiviteter för alla åldrar och intressen, som t ex lek, skateboard, boule, street och öppna ytor för bollspel. Parken har blivit ett viktigt stadsbyggnadselement som länkar samman stadens centrum med havet i öster. Parkens och kanalens placering tar hänsyn till Gävles stadsbyggnadstraditioner där parker och viktiga offentliga rum vänder sig mot årummet.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se