Kv Hugin – A walk in the park

Uppdrag Kvartersstruktur
Plats Uppsala
Beställare Vasakronan
År Förslagshandling 2014
Visualiseringar Karavan

Det nya kvarteret Hugin planerades med fem nya kvarter med tydlig innerstadskaraktär, alla med en tydlig koppling till Fyrisån, den befintliga stadskärnan och till Strandbodgatan. De nya kvarteren binder samman stadskärnan och Kungsängen via ett levande och attraktivt gatuplan. En tät och innehållsrik stadsdel, fem nya kvarter och en ny park som ger hela staden något tillbaka! A walk in the park.

Kv Hugin ligger centralt i Uppsala, på östra sidan av Fyrisån. Kvarteret är idag glest bebyggt med outnyttjade ytor. Vasakronans målsättning var att utveckla kvarteret till ett rikt och levande innerstadskvarter, med bostäder, kontor, service samt attraktiva offentliga gröna ytor. I förslaget var en viktig målsättning att binda samman befintliga gaturum i norr med Kungsängen i söder, men också att stärka kopplingarna mot öster och väster. Siktlinjer mot viktiga målpunkter som slottet och domkyrkan gav kvarterets grundstruktur.  I söder föreslogs ett varierat och levande gaturum längs Strandbodgatan. I norr, längs Hamnesplanaden, föreslogs en ny park, som förbinder kvarteren från stationen i öster med årummet i väster. Hamnesplanaden får i förslaget nytt liv och breddas till en ny park som blir ett tydligt stadsbyggnadselement. 

Diagonala gator och gränder bryter den långa Kungsängsgatan, och leder naturligt vidare in i Kungsängens rutnätsstad. Gaturummet bjuder på variation, överraskar och binder samman.

Att bygga nytt i historiska miljöer kräver respekt, men också en vilja att se framåt. På kvarterats norra sida upplever de boende och de som passerar en tydlig närhet till Fyrisån. På kvarterets södra sida där många passerar med bil och cykel återfinns en levande butiksgata med små lokaler för t ex deli, cykelaffär och blommor. Uppsalas historia och platsens betydelse som handelsplats vid vattnet blir synligt och förtydligas förslaget i Nya Hugin. Byggnadernas gatuplan utformas i material och skala som anknyter till platsens ursprungliga historia med strandbodar av trä. 

I stadens södra delar saknas en kulturell märkesbyggnad, en målpunkt som sluter stadens cirkel med kulturellt viktiga byggnader. Den södra delen av staden växer starkt och tyngdpunkten i stadskärnan behöver balanseras med ytterligare en publik byggnad som stärker stadsdelens identitet.  I förslaget föreslås förutom en park. bostäder, kontor, verksamheter därför också en ny kulturell målpunkt centralt i kvarteret.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se