Stångholmsbacken

Uppdrag: Stadsbyggnad med gata, park och lek
Plats: Vårberg, Skärholmen, Stockholm
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Projekttid: Kvalitetsprogram 2017-2018, projektering systemhandling  2019-2021

Projektet omfattar allmän platsmark i detaljplanen för Stångholmsbacken, där nya bostäder ska byggas i befintlig struktur. Allmän platsmark innehåller två nya parker för lek och rekreation samt gatorna Stångholmsbacken och Vårholmsbackarna, vilka byggs om för att anpassas mot ny bebyggelse.  

 Utgångspunkten i förslaget är att göra tillägg och anpassningar som följer områdets befintliga karaktärer och lyfter fram existerande kvaliteter. Skyddsvärda träd, naturpartier och slänter med berg i dagen tas tillvara på strategiska platser. De nya parkerna har fått sin placering utifrån möjligheten att skapa goda miljöer och ge en bra spridning av parkytor sett ur ett vidare perspektiv. Funktionerna i dem har valts ut för att kunna tillfredsställa behov hos en bred målgrupp och utgöra ett komplement till innehållet i de andra parker som finns i Vårberg. Stor vikt har också lagts vid att förstärka befintliga stråk och lägga till nya för att förbättra möjligheten att orientera sig och röra sig i och igenom området.

 Från att vara en utpräglad bilgata omvandlas Stångholmsbacken till en grön stadsgata med väl valda material och trädplanteringar i markgaller. Ett längsgående system med skelettjord möjliggör lokal fördröjning av gatans vatten.

 En ny mötesplats kallad Stångholmsplatsen skapas centralt i området. Formspråket tar avstamp i områdets 1960-tal genom en lek med geometriska former i både stort och smått. Byggnadernas rätvinklighet och strikta placering styr rummens gränser, medan golv och detaljer är en lek med cirkulära mönster som binder ihop rummen till en helhet. I det centrala rummet ryms uteserveringar, en scen med stämningsfullt ljustak, gungor, klätter- och snurrlek samt olika sittmöjligheter. I planteringarna står träd och solitära buskträd i låga mattor av buskar och perenner vilket skapar god genomsiktlighet. Träd vandrar in över platsen och ger grönska även åt ytor som behöver vara hårda.

 I den sydvästra delen tillgängliggörs befintlig parkmark och utvecklas till en ny park: Lillholmsparken. Parken ligger något nedsänkt i förhållande till angränsande gator och utformas för att upplevas som en plats med god överblick utan skymda passager. Mot angränsade gator ger generösa planteringar med träd och solitära buskar en tydlig rumslig avgränsning och skapar en inbjudande miljö. Parken planeras med trivsam och trygg belysning med god färgåtergivning.

 Park- och naturytorna inom planområdet har en strategisk betydelse för grön infrastruktur och fyller en viktig funktion som ekologiska spridningskorridorer. Planområdet ingår i habitatnätverket för barrskogsfåglar, groddjur och eklevande insekter. Befintliga gamla träd bevaras i möjligaste mån, i synnerhet skyddsvärda ekar och tallar, då dessa erbjuder livsmiljöer för många fåglar och insekter. Trädbeståndet kompletteras i de nordsydliga grönstråken med ek och andra arter som gynnar eklevande insekter för att öka stråkens funktion som spridningszon mellan Sätrareservatet och ekmiljöerna söderut. Nya trädplanteringar i park och gata utgörs av flera olika arter för att öka den biologiska mångfalden och resiliensen mot nya sjukdomar och klimatförändringar. Träd som avverkas ersätts med nya och nedtagna större trädstammar av tall och ek sparas och placeras ut på lämplig plats i närområdet i form av så kallade faunadepåer.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se