Kolkajen

Uppdrag: Programhandling allmän plats. Underlag detaljplan och systemhandling.
Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Beställare: Exploateringskontoret Stockholms stad
År: Programhandling 2022-2023. Systemhandling pågående.
Visualiseringar: Karavan

Stadens mål med den allmänna platsmarken i Kolkajen är att skapa ett attraktivt möte mellan den nya bebyggelsen och lilla Värtan. Ett särskilt fokus ska vara att utveckla de blågröna värdena längs kajlinjen och utveckla nya typer av spännande stadsrum med ekologiska värden både på land och i vattnet. Stadsdelen ska vara identitetstark med en mänsklig skala som ger förutsättningar för ett rikt vardagsliv och där de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Gående och cyklister ska ges högsta prioritet och Kolkajen ska innehålla tydliga målpunkter.

Visionen för området är att skapa en mötesplats för alla dagar om året där närheten till vattnet och platsens historia är central. I det framtida Kolkajen finns spår av platsens industriella historia samtidigt som nutida tillägg med pedagogiska inslag berättar om vad platsen gör för att minska klimatpåverkan, vad som främjar den biologiska mångfalden och vilka ekosystemtjänsterna är.

Den allmänna platsmarken närmast vattnet utformas som en mosaik av platser rik på grönska och med stor omsorg i detaljerna. Siktlinjerna över vattnet tillvaratas och förstärks. Genom trappade kajlinjer, badbryggor och en pir skapas vattenkontakt. Stadens räta vinklar möter skärgården – en stiliserad urban skärgård med klipphällar av granit och skeva skrevor av grönska. Ett formspråk där stadens räta linjer möter skärgårdens brutna former. Här kan alla hitta sin egen klippa, skreva eller vik. Gasverksstråkets riktning mot vattnet dominerar i gestaltningen. Riktningen förstärks med gedigna stödmurar, trädrader och genom markbeläggningen. Utrustning och material präglas av närheten till skärgården och det historiska industriarvet med rustika material såsom stål, granit och trä.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se