Sjöstadshöjden

Uppdrag: Gata, torg, kopplingar och lek
Plats: Hammarby sjöstad, Stockholm
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad
År: Program för allmän plats, 2021

Sjöstadshöjden är ett stadsbyggnadsprojekt inom Stockholm stad beläget mellan stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Inom Sjöstadshöjden tillkommer olika typer av bebyggelse, både nya kontorsbyggnader, bostäder och en förskola. Den nya bebyggelsen, dess gator, platsbildningar och grönska länkar samman de två stadsdelarna. Mellan stadsdelarna finns en hög förkastningsbrant. Genom Sjöstadshöjden skapas flera nya allmänna stråk och kopplingar vilket underlättar kommunikationen mellan stadsdelarna.

Naturmarken med sina ekologiska och upplevelsemässiga värden spelar en huvudroll i gestaltningen av platser, stråk och gator. Ett stort fokus ligger på sammankoppling av befintliga och nya stråk till ett finmaskigt nät av kommunikationsvägar för både gående och cyklister. Nya trappor och gångvägar skapar smitvägar och kopplingar till den befintliga skogen som utgör den närmaste naturområdet för många.

På båda sidor om nya Hammarbyvägen föreslås nya plastbildningar med varierande innehåll och funktioner för att tilltala många målgrupper.

Området inom och intill samrådsförslaget för detaljplan Sjöstadshöjden ingår i ett viktigt ekologiskt spridningssamband mellan Årstaskogen och Nackareservatet. Sjöstadshöjdens föreslagna nya bebyggelse kommer att smalna av det ekologiska spridningssambandet och troligen begränsa de ekologiska värdena. Det är därför viktigt att naturmark bevaras där det inte planeras byggnader och att naturvärden bibehålls i så hög grad som möjligt.

En ny grönstruktur skapas längs gator, framför allt längs kopplingen mot Hammarbyskogen som får en bred zon för regnväxtbädd med träd. Även längs Hammarbyvägen planeras det för träd med regnväxtbäddar under. Artval för all ny vegetation som planeras inom området utgår från de arter som växer naturligt inom området.

Tornplatsen centralt i området blir en platsbildning med mycket grönska. Det är en plats där det är särskilt viktigt att bevara befintliga träd för att bibehålla det ekologiska spridningssambandet. Hammarbytornet är ett tydligt landmärke och Tornplatsen vid dess fot blir en nod där flera stråk möts. Platsen ger en möjlighet att stanna upp och slå sig ner i fina sollägen i mötet mellan naturmark och stad. Här planeras också för en lekplats i anslutning till naturmarken i sydöst och planteringar med träd som stärker länken i det ekologiska spridningssambandet.

Norr om bron över Hammarbyvägen placeras ett nytt torg. Torget blir viktigt för att skapa förutsättningar för stadsliv och möjlighet till vistelse i det offentliga rummet. Grönska ger ett behagligt mikroklimat och skapar distans mot Hammarbyvägen som tidvis kommer vara mycket trafikerad. En generös trappa skapar en koppling mellan bron och torget och blir en del i en serie av platser som länkar samman stadsdelarna Hammarbysjöstad och Hammarbyhöjden/Nytorps gärde.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se