Vårbergsvägen

Uppdrag Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm
Beställare Exploateringskontoret, Stockholms stad
År Kvalitetsprogram och projektering 2017-2018
Visualiseringar Karavan

Fokus Skärholmen består av ett antal förtätningsprojekt där Vårbergsvägen är ett av de större och bildar en ny årsring i Vårberg. Särskilt fokus har lagts på sociala frågor och trygghet i det offentliga rummet. Landskapsuppdraget har bestått i projekterandegestaltning av huvudgata och lokalgator, ett stadsdelstorg och två mindre torg, två parker och några mindre platsbildningar. Utöver förslagshandling och systemhandling har även ett kvalitetsprogram tagits fram. 

Området är idag präglat av 60-talets trafikseparering. I den nya utformningen tas flera planskildheter bort och Vårbergsvägen blir en befolkad stadsgata med bostäder, lokaler, träd och gott om plats för gående och cyklister. Alla nya platsbildningar är överblickbara och har god belysning för att upplevas som trygga under dygnets alla timmar. Det har också skapats alternativa vägar för att ge möjlighet att välja väg beroende på tid på dygnet eller upplevd trygghet. Särskild hänsyn har också tagits till kopplingar mot befintlig bebyggelse, Vårberg C, Skärholmen C och Huddinge kommun för att skapa attraktiva stråk.

Torgytornas markmönster används för att ge det nybyggda området en egen identitet. Mönstren som inspirerats av 60-talet ger samtidigt en koppling till Skärholmens historia. För att ge möjlighet för planerade eller spontana möten i det offentliga rummet skapas sittplatser i olika former. Sittmöbler i terrazzo med värme blir naturliga mötesplatser året om. Platser att betrakta folkliv och aktivitet på skapas också på gradänger som vänder sig mot den angränsande idrottsplatsen vid stadsdelstorget och mot parken Pelousen vid ett av de mindre torgen. På gradänger återkommer också torgens markmönster i form av grafisk betong.

I projektet har också ekologiska kvalitéer i form av eksamband, och fördröjning av dagvatten i skelettjordar och regnbäddar varit viktiga delar.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se