Kerstin Hesselgrens park

Uppdrag: Upprustning av stadsdelspark
Plats: Fruängen, Stockholm
Beställare: Trafikkontoret, Stockholm Stad
Projekttid: Gestaltningsprogram

Kerstin Hesselgrens park är en befintlig stadsdelspark, belägen öster om Fruängens centrum. Parken är kuperad och består av partier med delvis tät naturmark samt delar med större, öppna gräsytor.  Genom parken löper flera viktiga gång- och cykelstråk som alla strålar samman i den centrala lekplatsen i norr.

Projektets koncept – Fruängens gröna lunga – syftar på att parken utvecklas till en naturlig samlingsplats och en grön lunga i stadsdelen. Lekytorna kompletteras med ny grönska som kilar in sig mellan de olika aktiviteterna och bryter upp de hårdgjorda ytorna för att skapa rumslighet. Den nya grönskan tillför årstidsvariation och kompletterar den befintliga naturen på platsen. Gränsen mellan natur och aktivitetsytor förtydligas och lyfts fram med ett byggt murelement som på ett lekfullt sätt slingrar sig fram genom parken. Varje plats inom lekområdet utvecklas med en egen karaktär. Det som håller ihop platserna är naturen och det sammanhållande elementet i den slingrande gränsen mot naturmarken.

Centralt i parken finns en plaskdamm som rustas upp och fortsätter vara parkens attraktiva målpunkt. Dammens formspråk återkommer i parkens övriga delar och skapar en tydlig helhet. Befintliga entréer får en sammanhållen gestaltning och förtydligas för att bjuda in till parken som idag upplevs mycket dold för de som inte är bekant med omgivningen.

I samband med upprustningen av parken föreslås flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Flera nya, bekväma sittplatser vid entréerna och runt om i parken tillförs samt längsmed gång- och cykelstråken. Vistelseytor och där människor passerar mer frekvent får trygghetsskapande belysning. Vald lekutrustning anpassas i största möjliga mån med specialanpassade gungsitsar och ramper till högre nivåer.

En viktig utgångspunkt vid utformningen av Kerstin Hesselgrens park är att bevara och utveckla biologiska värden och att upprätthålla en ekologiskt sammanhållen struktur. En målsättning är att synliggöra naturen på ett pedagogiskt sätt. Nya lekfunktioner tillförs i naturmarken och lockar ut i naturen och gör den tillgänglig. All lek i parken är också planerad med naturen som inspirationskälla.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se