Lindbacken

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2011-2012 Färdigställd 2016

 

Förslaget tar sin utgångspunkt i det idag öppna jordbrukslandskapet. Grundidén är att lyfta fram och förstärka befintliga kvaliteter som åkerholmar och träddungar. Genom att omge dem med tydliga former med raka linjer och cirklar, som kontrast till naturens mjukare linjer. Entréerna till den omgivande naturmarken ges en tydlig och inbjudande utformning så att den blir lätt att nå för de boende.

En förutsättning för projektet var att platsen skulle innehålla en dagvattendamm. Parken ligger i anslutning till en planerad förskola/skola så det var också viktigt att gestaltningen av dammen samordnades med de krav och riktlinjer som finns kring vattenanläggningar i anslutning till förskolor och skolor. Önskemålet var en integrerad damm som upp levdes som en tillgång för platsen och del av parkens övergripande utformning. En diskussion fördes med projektets inblandade parter (VA kontoret, natur- och fritid, fastighetskontoret) kring släntlutningar, översvämningsrisk, flöden mm för att undvika alltför långa sträckor med staket.  En utmaning var att samordna dammen djup med ovanstående säkerhetskrav och tekniska krav och samtidigt få den redan förprojekterade dammen att upplevas mer stadsmässig och utgöra en del av parkens gestaltning. 

I förslaget utformas dammen med vattenväxter och görs tillgänglig med bryggor i anslutning till de grundare delarna. Säkerheten tillgodoses med ett noga gestaltat staket i anslutning till dammens djupare partier. Dammen betraktas som en del av parken och erbjuder vattenkontakt från både bryggor och slänter. Dammen kan också fungera som en tillgång i samband med skolundervisningen.

I projektet deltog även konstruktörer, elkonsulter och va-konsulter och KARAVAN var generalkonsult med samordningsansvar under hela projekteringen fram till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se