Parken vid Sunnanbyplan

Uppdrag: Park
Plats: Rinkeby, Stockholm
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms Stad
År: Projektering 2018-2021, färdigställd 2023

Förslaget vänder på förhållandet stråk och grönyta för att bjuda in till vistelse på platsen. Parken öppnas upp och bjuder in med inblickar från anslutande gångvägar. Ett samlande gemensamt gångstråk skapas, som fångar upp olika rörelseriktningar och fler mindre platser kopplas till stråket, i sol- och väderskyddat läge. Ett mjukt formspråk bryter av mot områdets rätvinkliga bebyggelsestruktur. Många sittplatser skapas för olika behov, åldrar och väder. Här kan man hitta sin plats, tillsammans eller enskilt. En sittpark som ger förutsättningar för möten, umgänge eller vila.

För att förstärka platsens identitet används färg och en tydlig form. Formen förstärks av en platsgjuten mur som även den erbjuder spontana sittplatser. Vegetationen kompletteras med varierad grönska, blomning och en friare placering av träd och buskar. Befintliga träd bevaras i stor utsträckning. Ett par träd tas ned för att bryta upp och skapa rumsligheter i parken. Nya buskar och träd har valts med omsorg för att skapa rumsligheter utan att hindra sikt. Robusta perenner och marktäckande buskar i starka kulörer och med variation i form och textur ger platsen dynamik under året.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se