Uppsala hamn och Åstråket Södra

Uppdrag: Visionsprogram för kajstråk, hamn, park, torg, evenemangsytor mm
Plats: Uppsala hamn och Åstråket södra, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling
År: Visionsprogram 2010. Fortsatt uppdrag med landskapsanalys, visionsbilder och underlag för detaljplan 2011-pågående.
Perspektiv: Karavan

I samband med att Uppsala stadskärna växer söderut har ett visionsprogram tagits fram för årummet mellan Islandsbron och Kungsängsbron i centrala Uppsala. Projektet omfattar 2,5 kilometer lång sträcka av Fyrisåns årum, med kajer, omgivande parkytor, platser, gångstråk och hamnverksamhet. Hamnen behöver förnyas och utökas med gästhamn och attraktiva offentliga ytor. Visionsprogrammet för Uppsala hamn och årum visar på möjligheterna att utveckla årummet till ett attraktivt och stadsmässigt rum för hela staden. Förslaget rymmer bl a ett sammanhängande inbjudande gångstråk, torg, trappor, gradänger och bryggor som ger ökad vattenkontakt, idéer för utveckling av en evenemangspark, en större båthamn och en utvecklad gästhamn med plats för verksamheter. Förslaget presenterar också idéer för tydligare samband mellan årummet och angränsande gator och stadsstruktur. Kommunen har också själva planer en ny körbro längs åsträckan.

Ett program för ny detaljplan för området håller på att utarbetas av stadsbyggnadskontoret. Karavan har bistått med fördjupade delutredningar längs hela åstråket och har tagit fram visionsbilder för att förmedla projektets intentioner för allmänheten, politiker och berörda parter.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se