Valsta parkstråk

Uppdrag Upprustning av park
Plats Valsta, Märsta
Beställare Sigtuna kommun
År 2011 – 2016
Fotograf Alex Giacomini

 

Karavans uppdrag var att ta fram ett övergripande förslag för hela stråket som senare har rustats upp i etapper. Stråket är indelat i delområden där en mötesplats byggdes i den första etappen, sen en större lekplats och slutligen en aktivitetsyta. 

Målsättningen har varit att skapa ett attraktivt och färgstarkt parkstråk med egen karaktär. Stråket har fyllts på med aktiviteter och kompletterats med ny vegetation. Parken har fått nytt innehåll med mötesplatser, lekytor, grillplatser och rofyllda sittplatser. Stråket ska fungera för alla rörelser som passerar men också locka till att stanna upp i och besöka för att spela boll, klättra, sola, promenera eller bara för en stunds vila.

En utmaning har varit att parken måste vara tåligt och robust men med omsorg om detaljerna. Den uppvuxna vegetationen har gallrats och sparats och varit en utgångspunkt i den nya gestaltningen. Ett tydligt gång- och cykelstråk bildar ryggraden i parken och platser med olika innehåll kopplas till det längsgående stråket. Utblickar tydliggörs och riktningar förstärks med nya planteringar. Stråket ska upplevas tryggt och öppet, lekfullt med en egen identitet och vara ett parkrum för alla.

Parkstråket har ett färgtema där de olika platserna har fått en egen färg som syns i färgsatta detaljer, material och vegetationens blomning. Mötesplatsen med perenner och körsbärsträd är rosa, aktivitetsplatsen med utegym, parkour och pingis är gul och lekplatsen med klätterskog, gunglek och sandlåda är blå. Platserna signaleras med symboler, lackade i olika färger. Ett rosa hjärta, en gul stjärna och en blå krona.

Ett sammanhållet formspråk bildar en övergång mellan parkens olika delar och känns igen i alla platserna, i formen på ytorna, trädäck, kanter och stödmurar. Formen är mjukt organiskt men med en grafisk skärpa.

Uppdraget för Karavan har varit att ta fram visionsbilder och planer och som använts i dialog med medborgarna och i förankringsprocessen samt bygghandlingar. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se