Blå Korset

Uppdrag Restaurang, tillagningskök och konferens
Plats Akademiska sjukhuset, Uppsala
Beställare Landstingsservice Uppsala genom Metod Arkitekter
År Programhandling 2018. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad 2021.
Perspektiv: Metod Arkitekter

Karavan har tillsammans med Metod Arkitekter arbetat fram ett förslag för ny restaurang och produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Platsen ligger i kanten av sjukhusområdet mot Sjukhusvägen, granne till Stadsträdgården och nya Studenternas idrottsplats. Nya Blå Korset binder samman sjukhusområdet med den övriga staden och utgör en viktig entré för besökare, personal och patienter.

Byggnaden består av två delar, restaurang och kök i den norra delen men här kommer också finnas ett nytt bibliotek, kunskapscentrum och konferenscenter i den södra delen. I byggnaden finns lastintag och teknikrum med kulvertar som leder ut i sjukhusområdet. Mellan byggnadsdelarna bildas ett torg, en plaza, som ligger högre än gatunivån. Höjdskillnaderna tas upp med flera trappor, sittgradänger och slänter med planteringar. En nedre plaza med gott om sittplatser anläggs där slänt och sittgradänger möter byggnadens mellanentré och gång- och cykelstråk.  

Viktiga siktlinjer är tillvaratagna mot huvudentrén, akutmottagningens entré, in mot området och ut mot Stadsträdgården för att öka orienterbarheten. Målet har varit att skapa en lugn och vacker plats att vistas i. Platsen och byggnaden ställer höga krav på tillgänglighet och den stora utmaningen har varit att få till en höjdsättning som samspelar med omgivande terräng samtidigt som marken på ett naturligt sätt möter byggnadens olika entrélägen. Tomten tar upp en höjdskillnad på 10 meter mellan markens högsta och lägsta punkt.

Gestaltningen av marken bygger på byggnadens formspråk med avrundade hörn och betong som materialval. Markens murar och klippta formhäck följer byggnadens linje och ger en tydlig gräns mot parkrummet utanför plazaområdet som i sin tur kopplar till inre Sjukhusvägens parkstråk.

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se