Gamla Kyrkogården

Uppdrag Entréplats till ekonomi- och materialgård
Plats Gamla Kyrkogården, Uppsala
Beställare Uppsala kyrkliga samfällighet
År Projektering 2011-2013. Färdigställt 2014.
Fotograf Göran Ekeberg

På uppdrag av Uppsala Kyrkliga samfällighet och Werket arkitekter AB har Karavan arbetat med framtagande av programhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Projektet innebar upprustning av den yttre miljön runt Materialgården och Ekonomigården. Byggnaderna innehåller verkstäder, representativ entré för samfälligheten samt personalutrymmen och intilliggande ytor för hantering av den dagliga verksamheten på Gamla kyrkogården i Uppsala. Målet med renoveringen och de nya byggnaderna var att delvis ersätta befintliga byggnader för att kunna uppföra mer anpassade lokaler för verksamheten. 

Materialgården ska vara en välkomnade anläggning för personalen. Ytorna ska fungera för de fordon och medarbetar som dagligen rör sig på gårdsplanen, till och från verkstäderna. Befintligt plank runt Materialgården har rivits och ersatts med nytt. Planket har givits en utformning med detaljer och kulör som återfinns i den nya byggnaden. Klätterväxter planteras återkommande längsmed plankets utsida för att minska plankets visuella dominans på kyrkogården. Planket avslutar Materialgården på ett värdigt sätt mot kyrkogården.

Karavan har också haft uppdrag att ta fram förslag och förfrågningsunderlag för Ekonomigården på Gamla kyrkogården. Här finns samma ambition att skapa en trivsam och fungerande miljö för personal och även att utforma en offentlig del med en välkomnande entré till samfällighetens kansli. Klassiska markmaterial som natursten ger ett omhändertaget intryck och skapar tillsammans med sittmöbler och planteringar en inbjudande plats. 

En trygg och funktionell ljussättning håller samman uttrycket runt Ekonomigården under den mörka tiden på dygnet. Belysningen ges extra omsorg på den offentliga entréplatsen. Förslaget är noga samordnat med övrig belysning på kyrkogården för att undvika bländning och lyfta fram befintlig vegetation.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se