Tomteboda

Uppdrag Bussdepå och kontorsfastigheter
Plats Solna, Stockholm
Beställare SL/Solna kommun/ NAI Svefa Fastighetsutveckling AB/
År Projektering 2012-2017. Färdigställt 2017-pågående

Uppdraget omfattar framtagande av gestaltningsprogram, underlag för detaljplan, bygglov och FU för en ny bussdepå i Tomteboda, Solna. I anläggningen ingår en befintlig kontorsfastighet, en ny bussdepå för SL med 220 bussuppställningsplatser som tar en fjärdedel av byggnaden i anspråk och 17000 kvm markyta, nya infartsvägar, angöring, parkeringar, entrézoner, en allmän gång- och cykelväg inklusive kringliggande väglandskap. Målsättningen är att skapa en representativ och tydligt disponerad anläggning med välkomnande entrézonen, god markanpassning till omgivningen och ett gång- och cykelstråk som upplevs tryggt och inbjudande dygnet runt. Tomteboda är idag en av Sveriges största byggnader och utgör en arbetsplats för flera hundra personer.

Karavan har haft en samordnande roll under programarbetet där många olika intressen har behövt sammanvägas. Området har haft utpekade viktiga naturvärden och särskilda utredningar har tagits fram för att säkerställa att värdefulla lövträd och insektsmiljöer kan bevaras. I arbetet har dispositionsskisser, sektioner, volymskisser och visualiseringar varit viktiga beslutsunderlag vid samordningen mellan berörda parter. Översiktliga höjdstudier, sektioner, förslag för markutformning, utrustning, bullerplank/skalskydd, grönyteplaner mm har tagit fram samt bygglov och förfrågningsunderlag. Materialet har också sammanställts i ett gestaltningsprogram och illustrationer och visualiseringar har tagits fram i den omfattning som detaljplanearbetet krävt. Detaljplanen godkändes i november 2017.

Perspektiv framtagna i samarbete med BBH arkitektur & teknik. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se