Falköpings stadskärna

Uppdrag Projekttävling om Falköpings stadskärna
Plats Falköping
Beställare Falköpings kommun
År Inbjuden arkitekttävling 2021
Arkitekt AndrénFogelström
Bebyggelseantikvarie Per Lundgren
Visualiseringar Karavan och AndrénFogelström

I förslaget ”Jorden vi ärvde” möter den gamla stadskärnan i Falköping framtiden genom en hållbar gestaltning. Landsbygden bjuds in i staden och stadskärnan blir omtalad som en plats för lokalproducerad mat, marknader och för återkommande grönska. Den gamla stadskärnan präglas av kvalitativa, tidlösa material och artrika planteringar som håller samman stadskärnan och på ett hållbart sätt visar respekt för jorden såväl lokalt som globalt.

Vid entréplatserna in till den gamla stadskärnan gestaltas hela gaturummen. En sammanhållen gestaltning från entréplats till torg kommer att förstärka den gamla stadskärnans karaktär. Entréerna blir gröna mötesplatser som bjuder in och markerar att stadskärnan börjar.

Stora torgets viktiga funktion som marknadsplats för lokalproducerade varor är en utgångspunkt i gestaltningen. Platsen ska i huvudsak vara öppen och flexibel och kunna fyllas av liv på marknadsdagar när landsbygden kommer till staden. Träd och grönska placeras enbart på torgets kortsidor för att framhäva fasaderna. En större, sammanhängande regnbädd med praktfulla perennplanteringar och skira träd placeras i torget västra och lägsta del. För att förbättra tillgängligheten på torget föreslås vid entréerna i norr en upphöjd solterrass av granit med välkomnande trappor mot torget. Smågatstenen på torget behålls, men ytterkanterna kompletteras med släta hällar av granit. Fontänen med Malta Johanna friläggs och lyfts fram med väl avvägd effektbelysning.

I torgets östra del placeras ett identitetsskapande väderskydd som hittar inspiration i Falköpings historia som textilstad med Haglunds gamla rullgardinsfabrik i spetsen. Den ljust, äggskalsfärgade plåten med sitt textila uttryck samspelar med de äldre byggnadsfasaderna på torgets norra sida. Taket lutar svagt bakåt och dagvatten leds synligt till en regnbädd i torgytan. Platsen blir en målpunkt året om och utgör en flexibel plats för olika evenemang.

Kyrkparken med sin pelarsal av träd utformas som en rofylld plats med sittplatser, vatten och perenner. Materialen är gedigna med befintliga gångar av smågatsten och fint grus närmast kyrkan. En omsorgsfull ljussättning av kyrkan och några av de stora ädellövträden skapar en trygg och inbjudande plats hela dygnet. I de generösa perennplanteringarna finns konstverk utplacerade vilket inbjuder till konstvandring. Den grusade planen framför kyrkans hus utformas grön och en ny koppling direkt till kyrkan skapas. Paviljongen kan öppnas upp och ge plats för ett café med sommarservering ute.

I förslaget ges det plats för en grön, välkomnande entréplats till kyrkan och en ny trädgårdslekplats som inspireras av hur prästgården användes historiskt. Här återfinns kålgårdarnas struktur med idylliska staket, odlingslek, äppellund och ätbara växter. En lärande lek inspirerad av jorden vi brukar och maten vi äter.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se