Ornäs Hamn

Uppdrag Markanvisningstävling för nya bostäder och allmän platsmark
Plats Borlänge
Beställare OBOS
År Tävling 2018

 

Ornäs Hamn har ett guldläge med närhet Ösjön, småbåtshamn och kultur- och naturområde. Området angränsar till en levande stadsmiljö och är på samma gång beläget med pendlingsavstånd till både Borlänge och Falun. Platsens förutsättningar ger mycket goda förutsättningar att utveckla högkvalitativa Bostäder och miljöer som tillvaratar alla de värden som området erbjuder. De rika kultur- och naturvärdena i området är utgångspunkt för förslaget ”Utblick Ornäs”.

Förslaget är uppbyggt kring tre kvarter, Tunet, Södergården och Norrgården, alla kopplade till den nya Bygatan. Bebyggelsens karaktär med matta målade träfasader har hämtat element från lokal kontext i form av skiftande panelriktningar, lockläkt, spån och inslag av ornamentik. I förslaget har vi strävat efter stor variation av bostadstyper och storlekar. Detta för att kunna bemöta flera olika typer av målgrupper. Här finns första lägenheten för de unga, smart boende för barnfamiljer, generösa lägenheter för medelålders par och bekväma marklägenheter för äldre.

Varje kvarter får ett mer intimt bearbetat gårdsrum med lek för mindre barn, blommande träd, odling och platser för gårdsmöbler i bra lägen. Tunet får ett gemenskapshus och där finns också större ytor för samling för hela området. Utöver de gemensamma gårdsytorna finns möjlighet till en privat uteplats för alla lägenheter i markivå.

Vi har tagit fasta på två av de för området historiska typologierna, den kringbyggda gården och bergslagsbyn.

Den kringbyggda gården har fått stå förebild för vårt stora gårdstun och övriga gårdar:

  • flera olika typer av småhus samlas runt en stor gårdsplan (djur- och mangårdsbyggnader)
  • timmertekniken som grund skapar trånga passager och portik
  • övervåningarna utformas ofta som utkragande delar med grunda balkonger

Bruksgator har fått stå förebild för vår bygata:

  • husen står nära intill gatan, endast med en smal remsa kullersten mellan asfalt och husfasad
  • tät bebyggelse skapar omfamnande gaturum
  • en överordnad huvudgata, ibland med små sidostick, då ofta gröna
  • de privata uteplatserna formas väldigt små till förmån för stora gemensamma park-/gårdsytor

Livet mellan husen är minst lika viktigt som livet mellan hemmets fyra väggar, vi har skapat flera extra vardagsrum för de boende i området. Trädgårdsrum, växthus, odlingar och gemensamhetshus utgör grannskapsplatser där människor kan mötas under lättare former. Genomgående för förslaget är utblickar och tillgänglighet. Naturliga gångstråk och smitvägar genom gårdsrummen ner mot hamnen förstärker vattnets kontakt med området. Med tydlig koppling till områdets byggnadstradition och materialpalett bidrar den nya bebyggelsen till ytterligare en av Ornäs många årsringar. 

Strandpromenaden är en viktig nerv och promenadstråk i området och kopplar platsen till det större landskapet. Strandpromenaden kompletteras med en träbrygga längs hela hamnen och kopplas vidare norrut till den gamla kvarnen. Hamnparken behåller sin fina karaktär med stora björkar och öppna ytor med fri sikt ut mot vattnet. Den nya attraktionen blir lek- och aktivitetsplatsen. Här samlas familjer från hela området för att gunga, spela beachvolleyboll, landbandy, åka skateboard och grilla tillsammans.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se