Kv Gymnastiken, Flustret och Svandammen

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Inbjuden tävling våren 2013 1:a pris. 

 

Uppdraget omfattar utvecklingen av platsen kring den anrika Svandammen i Uppsala med tillskott i form av nybyggnader för fastigheterna restaurang Flustret och den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Kv Gymnastiken. Tävlingens målsättning var att finna en långsiktig och tilltalande användning för denna centrala plats som ska erbjuda möten och rörelser samt kopplingar till Stadsträdgården, staden och kringliggande arbets-, bostads- och rekreationsområden.

Förslaget ”Trés Jolie” avser utveckling och komplettering av tre byggnader där stad och park möts. Idén är att skapa en attraktiv och inbjudande plats som sammanför stadens flärd med parkens rekreation samt skapar stadens nya mötesplats för badupplevelser, mat, rekreation, aktiviteter och nöje – Svandammsplatsen. Den bärande programidén är att skapa attraktiva och ekonomiskt bärkraftiga tillägg med respekt för den befintliga bebyggelsen och för platsens historia. Entréområdet mot Stadsträdgården utökas och blir en plats där stad och park möts som dessutom utformas efter de gåendes villkor. Utdrag ur juryns omdöme:

”Ett förslag som med skönhet och harmoni bevarar, utvecklar och kompletterar området med mycket fint gestaltade byggnader som traderar platsens rötter i 1800-talet och jugendtid med berikande ny arkitektur. Det nybildade torget blir en länk mellan staden och Stadsträdgården och bidrar till att skapa den välkomnande entré till området och Stadsträdgården som önskats.”

Karavan har efter tävlingen fått fortsatt arbete med utveckling av den offentliga platsen kring Svandammen, i syftet att skapa en attraktiv målpunkt i staden dygnet runt. Svandammen ingår som en viktig del av Uppsalas innerstadsstrategi som syftar till att utveckla och utvidga Uppsala stadskärna. Svandammen är en av de äldsta offentliga platserna i Uppsala med anor från 1600-talet. Platsen ligger strategiskt nära Fyrisån och många av stadens målpunkter som Uppsala Slott, Stadsträdgården, Botaniska trädgården och ån.

Uppsala kommun önskar stärka platsens betydelse som kommunikationspunkt i staden och Karavan arbetar med den övergripande gestaltningen av platsen och framtagande av program inför en ny detaljplan. Trafikfrågorna är en viktig del av arbetet och Karavan utreder hur kollektivtrafiken kan knytas tydligare till platsen, samtidigt som viktiga funktioner som framkomlighet för räddningstjänst och kulturhistoriska värden skall beaktas. Hänsyn till framtida spårvagnstrafik är också en viktig fråga vid planeringen. Karavan har en samordnande roll och deltar i att driva processen med förankring av förslaget med fastighetsägare, allmänheten och berörda myndigheter.

Underkonsulter på gata, yttre VA och belysning är engagerade för det fortsatta arbetet med förslagets bearbetning inför detaljplan och projektering.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se