Norra kvarteret Ulleråker

Uppdrag Markanvisningstävling för bostadsgård och omgivande mark i Ulleråker
Plats Ulleråker, Uppsala
Beställare Midroc Property Development AB
År Vinst i markanvisningstävling 2016.

På uppdrag av Midroc och Riksbyggen i samarbete med EGA och Archus togs tävlingsförslaget Kollaboration fram.

Tävlingsförslaget Kollaboration bygger på att samarbeta och dela med sig. Både av tankar, idéer och erfarenhet men även verktyg, cyklar, odlingslotter, förråd, takterrasser och mycket mer. Ett delat ansvar för miljön och för framtiden.

Kvarterets utemiljö är också utformad med tanken att dela. Volymerna öppnar sig mot torget och mot omgivande gränder med portiker och generösa öppningar mellan byggnadsvolymer. Kvarteret vänder ut och in på föreställningen om vad en bostadsgård ska vara. Den vanligen halvprivata bostadsgården utformas för att fungera som publik pocketpark där allmänheten bjuds in att vara med.

Gården utformas med en serie attraktiva platser som bjuder in till social samvaro mellan boende och allmänheten. Kvarterets gård ska vara en målpunkt dygnet runt. Kvällstid förvandlas hela gården till en inbjudande plats med finstämd ljussättning.

Det offentliga golvet stäcker sig in i kvarteret, med material av hög kvalitet som ger en offentlig prägel. Gårdens gröna planteringar letar sig ut på torget och gatan och suddar ut gränsen mellan privat och offentligt. Naturen vandrar in, och kopplar samman gården med omgivande natur. Gården är helt bilfri, utan underliggande parkering, vilket ger goda förutsättningar för växter. Befintliga tallar som går att spara bevaras och kompletteras. Gården är grön och lummig, med växtmaterial som främjar biologisk mångfald, med inspiration från den omgivande naturen. Krav på grönytefaktor har kunnat uppnås med råge tack vare konceptet och gestaltningen av gården.

Längs hela gårdsrummet sträcker sig ”Soffan”, gårdens sociala samlande element som ger gården identitet. En generös sittmöbel, platsbyggd av trä, som leder in på gården. Förutom att rymma massor av sittplatser, har den även Wi fi, högtalare, planteringar och plats för redskap. Soffan kan på vissa platser övergå till att vara ett lekhus eller en sandlåda.

Taken utnyttjas maximalt för samvaro och kvarteret har fler takterrasser på olika nivåer. De förses med torktåliga växter som perenna gräs och blommande växter som fjärilar och humlor tycker om. Jorddjupet planeras också för solitärbuskar och mindre träd. Några takterrasser anläggs med örtsedumtak och planeras för att lämnas i fred. Här placeras veddeponier, delar av kvarterets nedtagna befintliga träd, som i liggande form blir boplatser för fåglar, insekter och djur.

Terrasserna fyller olika funktioner; umgänge, matplatser, växthus, odlingsbäddar, plats för yoga och kontemplation, loungemöbler och solsängar, utegym och pingisbord. Den gemensamma nämnaren är platser för samvaro. Här får de som bor i husen tillgång till mer halvprivata sociala platser, med sol och fantastisk utsikt.

I kvarteret är odling en viktig källa till gemenskap mellan de boende, men också en möjlighet att producera sin egen mat. Kvarteret har sju växthus och många odlingsbäddar, samtliga placerade på taken som har många soltimmar. Odlingsförutsättningarna maximeras med passivt bevattningssystem av dagvatten, plats för redskap och kompost. Växthusen rymmer förutom odling, sittplatser och bord för samvaro.

Dagvatten som faller på hårdgjord mark leds via öppna rän­nor till renande och fördröjande dammar med våtplanteringar. De öppna dagvattenrän­norna har ett pedagogiskt värde. Dagvattnet synliggörs och fungerar som lekmiljö när det regnar.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se