Klimatanpassning

Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Att anpassa den byggda miljön för att minimera klimatpåverkan och hantera stora regn blir allt viktigare och där har landskapsarkitekter en nyckelroll. Karavan utformar dagvattenparker, regnbäddar, översilningsytor och gröna tak. Vi utför också skyfallsberäkningar,  grönytefaktorberäkningar och arbetar alltid i våra projekt för att främja den biologiska mångfalden.

 

Gator och torg i norra Rosendal

Uppdrag Gestaltningsprogram gata och allmän plats
Plats Rosendal, Uppsala

I det nya Rosendal möter staden skogen i promenadvänliga skogsgator med campusliv mellan husen. Tallskogskogskaraktären övergår gradvis till stadsmässigt torg och pampigt flanörstråk präglade av nutida material. 

Carlshage och Siegbahnsparken

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

Carlshage och Siegbahnsparken är en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv park som bevarar, utvecklar och tillgängliggör befintliga biologiska värden. 

 

Vaksala Lunda

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Uppsala

Några kilometer nordöst om Uppsala stad ligger Vaksala Lunda stadsdelspark med en stor dagvattendamm och bryggor. Parken ligger centralt i det nya småhusområdet med 700 bostäder.  

Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm

Karavans förslag för Frösundavik är att skapa ett nytt bostadsområde där de allmänna parkdelarna ger området ett tydligt mervärde.  

Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av Malmskillnadsgatan

Plats Kv Hästskon, Stockholm

Sergelhusen är ett av Stockholms största kontorsomvandlingsprojekt som förutom byggnaderna omfattar två nya takparker, en soltrappa mot Sergels torg och förnyelse av Malmskillnadsgatan.

 

© 2019 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se