Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av Malmskillnadsgatan
Plats Kv Hästskon, Stockholm
Beställare Vasakronan samt Veidekke, Zengun och NCC
År 2017-2020
Visualisering Karavan, mindre perspektiv 1 och 2 Vasakronan

Hela projektet är LEED-certifierat och stort fokus i projektet har legat på klimatanpassning och strategier för återanvändning. Takterrasserna och lägre belägna terrasser har utformats med stor andel gröna ytor som maximerats för att uppfylla LEEDs kraven. Av de 5 900 kvm stora taken är 60% grönt. Förslaget främjar den biologiska mångfalden. Här har planterats 400 buskar, 2 000 vårblommande lökar och mer än 3 000 perenner.

Grönytorna fördröjer och minskar dagvattenavrinningen och återstoden av regnvattnet leds via ledningar i byggnaden till ett dagvattenmagasin i källaren. Därifrån hämtas vatten för bevattning av grönytorna på taket under torrperioder och under andra delar av året återanvänds vattnet för rengöring av cyklar i källaren mm. Växtmaterialet har trots detta valt med omsorg för deras torktåliga egenskaper då inget kommunalt vatten kommer användas för bevattning.  

Planteringsytorna är planerade med ett anpassat jordsubstrat och med en 4 cm hög dränerings- och vattenreservoar, som fungerar som ett passivt bevattnings-system. De gröna taken kan fördröja stora mängder vatten och minskar belastningen stadens ledningssystem kan därmed minskas.

Planteringsytorna omfattar både sedum, ängsgräs och planteringar med perenner och buskträd som både bidrar till att förbättra luften, öka den biologiska mångfalden och skapar attraktiva vistelseytor och för de som arbetar i byggnaderna. De gröna taken isolerar också mot kyla och bidrar till att reducera fastighetens värmekostnader.

Hårdgjorda material på taket har valts utifrån deras albedo (ljusreflekterande egenskap) och utifrån i vilken utsträckning de lagrar värme. I huvudsak består de hårdgjorda ytskikten av trä och ljusa betongplattor som har valts för att minska den s.k. ”heat-island-effekten”. 

År 2020 blev Sergelhusens hållbara och gröna tak vinnare av utmärkelsen Scandinavian Green Roof Award som utnämns årligen av Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA).

Läs mer om hela projektet på Sergelhusens projektsida.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se