Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm
Beställare Småa AB, Stockholm
År 2013-2017
Visualisering Karavan

 

I det nya park- och bostadsområdet Frösundavik skapas rekreativa värden för boende samtidigt som ett infiltrationsstråk med svackdiken genom parken både renar och fördröjer områdets dagvatten. De gröna mjukt modellerade parkytorna fungerar också som ytor för både lokal infiltration och fördröjning vid kraftiga skyfall.

Svackdiken kan fungera som mycket goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten. När dagvattnet rinner i de vegetationsklädda svackdikena reduceras hastigheten och därmed avskiljs föroreningar genom sedimentering och genom infiltration. Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar. Svackdikena har i projektet bidragit till att minska antalet dagvattenbrunnar och konventionella ledningar. Svackdikena som kantas av växtlighet har en också en renande effekt för dagvattnet som sedan rinner genom utdikade alskogsmarker och når slutligen Frösundaviken.

Dagvattenhanteringen hanteras i hela bostadsområdet med öppna klimatlösningar och med hänsyn till landskapets böljande former. Befintliga massor från området har omfördelats och modulerats med höjdpartier och tillvaratagande av viktiga siktlinjer.

Utöver dagvattenhantering bidrar parken med att öka upplevelsevärden och frambringa ekosystemtjänster. Flera träd och sittplatser tillskapas. Strandpartiet och udden lyfts fram som vistelseytor som ökar vattenkontakten. De gestaltade tilläggen är gjorda utifrån platsens förutsättningar med omgärdande natur och målsättningen att ge mervärde för boende som nytt rekreationsområde.

 

Läs mer om hela projektet på Frösundavik projektsida.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se