Biparken

Uppdrag Ny park
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Förslagshandling 2018-2019. Första etappen färdigställd 2019. 

Biparken planeras fungera som en attraktiv boplats för Rosendals vildbin, både för markbyggande och hålbyggande bin, men också som en inbjudande sinnlig park med blomsterprakt och grönska. Parken får pedagogiska inslag där barn och vuxna kan lära sig mer om de viktiga vildbina, hur de bor, lever och vilken nytta de gör.

Inom Rosendalsområdet finns unika sandmiljöer som utgör livsmiljöer för flertalet rödlistade arter. Bland annat finns en av de starkaste populationerna för bibaggen och därmed ett högt värde i att bevara dessa populationer. Arten är beroende av områden med bar sand och sparsam vegetation. I samband med att Rosendal kommer att bebyggas har Biparken pekats ut som en plats där bina förhoppningsvis kan etablera sig. Väster om området för parken fanns tidigare en skjutvall där sandbin levde. Dessa sandmassor har flyttats till Biparken för att säkra boplatser för bina. Förhoppningen är att binas gångar förblev intakta i flytten till Biparken och att gångarna innehåller ägg och/eller larver av vårsidenbin och andra sandbin.

Parken får en mjuk markmodellering som skapar torra och väldränerade livsmiljöer för parkens markbyggande bin. Kullarna utformas med södervända sandblottor, synlig sand där bina trivs. De nya sandmiljöerna i Biparken utformas med tanke på att skapa gynnsamma miljöer för sandbin. De hålbyggande bina erbjuds boplatser i hål borrade i parkens utrustning och möblemang. Hela parken rymmer gott om blommande buskar och perenner, särskilt utvalda för att locka bin och fjärilar.

Ett böljande gångstråk sträcker sig genom parken. Gångstråket vidgar sig till återkommande platser med sittmöjligheter. Öppna gräsytor med mjuka kullar följer stråket och bildar sydvästvända sluttningar för picknick och lek. Stråket beläggs med bundet ljust stenmjöl. En sittbar kant av betong följer stråkets östra sida och skapar gott om sittplatser. Rustika möbler av återanvänt trä från platsen återkommer längs stråket. Sittstubbar, rejäla timmerbänkar, solsoffor och bord ger en parken en utpräglad naturlig karaktär. Alla trämöbler skapas från virke hämtade från nedtagna tallar i närområdet. Trämöblerna förses med gott om borrade hål i olika dimensioner som kan fungera som boplats för bin. Som komplement till de tillsågade möbelgrupperna finns också snurrbara tillgängliga stolar med armstöd.

I parken finns på återkommande platser information om vildbin, hur de bor, lever och vad de gör för nytta. Vid parkens entré föreslås en större informationsskylt och utspridda i parken finns mindre skyltar att hitta som visar på exempelvis värdefulla buskar och perenner som bin tycker om.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se