Carlshage och Siegbahnsparken

Uppdrag Ny Stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2017-2018. Siegbahnsparken färdigställd 2019, Carlshage under 2023
Visualiseringar Karavan
Foto Göran Ekeberg

Carlshage och Siegbahnsparken utgör tillsammans en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala, det utvecklingsområde som med tiden ska komma att rymma 4500 bostäder. I Rosendal har Uppsala kommun som strategi att i första hand fördröja och rena dagvattnet lokalt och av estetiska, pedagogiska och biologiska skäl eftersträvas synliga och öppna dagvattenlösningar. Här spelar Carlshage en viktig roll som den park dit en stor del av Rosendals dagvatten leds. Här kommer att anläggas ett öppet system av dammar, som förutom att vara rent tekniska också ska tillföra parken pedagogiska och estetiska värden, och gynna växt- och djurliv. Här kommer att finnas både grunda och djupare delar som gynnar olika arter.

Ett uttalat mål för utformningen av parkerna har varit att tillvarata och utveckla biologiska värden och att upprätthålla en ekologiskt sammanhållen struktur. En målsättning har också varit att synliggöra djurlivet på ett pedagogiskt sätt. Nya markerade boplatser för djur tillförs, stigar lockar ut barnen i naturen och gör den tillgänglig. All lek i parkerna är också planerad med naturen och djurlivet som inspirationskälla. Flera medvetna åtgärder vidtas för att på olika sätt främja den biologiska mångfalden i området. Parkerna ska fungera som viktiga spridningskorridorer mellan Stadsskogen och det intilliggande naturreservatet Kronparken. I Carlshage och Siegbahnsparken finns ett flertal skyddsvärda träd och befintlig vegetation som inventerats och skyddas.

Karavans uppdrag åt Uppsala kommun har varit att ta fram gestaltningsprogram, förslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Den första etappen – Siegbahnsparken – invigdes hösten 2019. Arbetet med Carlshage beräknas vara klart under hösten 2023.

Här kan du läsa mer om Siegbahnsparken och Carlshage!

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se