Gågatan Södra

Uppdrag Upprustning av gågata
Plats Kungsängsgatan, Uppsala
Beställare Uppsala Kommun
År Gestaltningsprogram 2018. Projektering 2018-2019. Färdigställt 2021.
Foto Jann Lipka och Karavan landskap

Förslaget tar hänsyn till vår tids behov av en funktionell och attraktiv gata i hjärtat av innerstaden. Målsättningen har varit att skapa en småskalig, inbjudande gata med unik och tydlig identitet. Ledorden vid gestaltningen har varit Tidlöst – Småskaligt – Upplevelsevarierat.

Förslaget utgår ifrån att skapa en unik och tydlig identitet för stadens viktigaste handelsgata. En småskalig, inbjudande gata som står i kontrast till externa köpcentrum och som i sitt uttryck samspelar med gågatans omgivande bebyggelse. Utmed gatan ska det finnas gott om platser att stanna upp vid för vila och möten. För att bidra till en levande och attraktiv gata uppmuntras butiksverksamheterna att flytta ut på gatan. Här ska alla trivas, gågatan ska kännas inkluderande och trygg.

Utformningen är flexibel och gatans funktion ska kunna anpassas efter butikverksamheters behov över dygn och tid. Inslag av grönska med blommande träd och blomsterurnor förekommer i möjliga lägen för att ge skugga och årstidsvariation.

Gågatans arkitektoniska uttryck ska bestå över tid. Gatan beläggs helt i granit som åldras vackert och tydligt talar om att gågatan är staden viktigaste handelsgata. Gågatan utformas med en markbeläggning som är unik för gågatan, ett mönster som bygger på rutnätsstadens räta vinklar. Beläggningen består av natursten i olika rektangulära format, placerade i ett upplevt slumpvis mönster, utan tydlig huvudriktning. Beläggningen har en variation både i stenstorlekar och kulör men variationen är subtil. Granitkulörerna varierar mellan näraliggande varma toner utan skarpa kontraster och stenarna har näraliggande format som ger ett lågmält och finstämt intryck. Gågatans markbeläggning upphör där biltrafik eller cykeltrafik är tillåten vilket ger en trafikmässig tydlighet.

Utrustning för gågatan ska likt markmaterial vara enkla i sitt utryck och av hög kvalitet. De ska hålla över tid och upplevas tidlösa. Möbleringen har anpassats i placering för att underlätta rörelser mellan butiker och för att få människor att vilja stanna upp och mötas. Platser med möbler och träd placeras omväxlande på gågatans sidor där behov och utrymme finns. En zon längs fasad gör det möjligt för butiker att möblera, vilket markeras subtilt i markbeläggningen. Mitten hålls fri. En variation av sittmöbler föreslås, både tillgängliga och bekväma soffor, generösa bänkar med plats för många och solitära lekfulla sittpuffar av slipad betong som passar barn och unga. De solitära sittpuffarna går att sitta på från flera håll och placeras i grupper i anslutning till träd eller fritt. Med ett mjukt och vänligt intryck lockar dessa till lek för de minsta.

Gågatan har de senaste åren haft stora problem med sättningar och en viktig målsättning har varit att butiker och verksamheter ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att lösa tillgängligheten i gågatans södra kvarter har nivåskillnaderna tagits upp med stödmurar, ramper och trappor av granit: Stödmurarna har utformats som sittmurar för att integreras i gestaltningen och för att tillvarata varje del av gågatan som mötesplats. Sittmuren erbjuder Wifi, eluttag och plats för många.

Belysningen är en viktig del av gågatans gestaltning och har stor betydelse för hur gågatan som helhet upplevs. Belysningen ska upplevas trygg, trivsam och inbjudande. För gågatan föreslås en linspänd armatur för att gågatan så långt som möjligt ska hållas fri från stolpar som kan hindra flöden och framkomlighet. Armaturen är enkel i sitt utryck med en glasomgärdad cylinder som ger karaktären av en modern lykta.

Gågatan utformas för att bli innerstadens nya mötesplats. Med ett sammanhängande golv av hög kvalitet, blommande träd och en för staden unik möblering ska den spegla sin plats som Uppsalas viktigaste handelsgata.

Projektet blev tilldelat Stenpriset 2022 med juryns motivering:

”För att stadens hjärta ska slå krävs ett ständigt tillflöde av människor som vill vara där. Karavan är kirurgerna som inte bara har förstärkt Uppsalas kroppspulsåder, utan även sett till att den klarar det yttre trycket från en snabbt växande stad genom att ge den en ny gestaltning, med nya och levande funktioner. Stenen har spelat en avgörande roll för att bevara småskaligheten och samtidigt skapa en gemensam rumskänsla åt handelsgatans många olika butiker. Med ett skenbart improviserat mönster i beläggningen har stenen inte bara löst upp flöden, den har även fått utrymme för sin naturliga och unika variation. Uppsala nya gågata är kort sagt estetisk, hållbar och nyskapande i varje detalj.”

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se