Rosendal etapp 5 

Uppdrag Gestaltningsprogram gata och allmän plats
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Gestaltningsprogram 2018, förfrågningsunderlag 2019
Visualiseringar Karavan

I södra Uppsala pågår utvecklingen av den nya stadsdelen Rosendal. En ny detaljplan som vann laga kraft i mars 2016 syftar till att omvandla området från tidigare golfbana och militär skjutbana till bebyggelsekvarter, parker och gaturum. Historiskt sett har platsen använts för militär verksamhet och varit ett område för skjutövningar ända sedan Karl XI:s tid. Rosendal präglas av närheten till omgivande skog och av mäktiga tallar som stått i hundratals år. Detaljplanen för norra Rosendal omfattar ca 3 500 nya bostäder. Karavan har på uppdrag av Uppsala kommun tagit fram ett gestaltningsprogram för gator och allmän platsmark i Rosendal etapp 5 som ska ligga till grund för fortsatt projektering. 

I det nya Rosendal möter staden skogen i promenadvänliga tallskogsgator med campusliv mellan husen. Tallskogskogskaraktären övergår gradvis till stadsmässigt torg och pampigt flanörstråk präglade av nutida material. Gatuträd som föreslås på merparten av gatorna är tall, ek och olika arter lövträd som förekommer naturligt på platsen. Undervegetationen i regnbäddar och planteringar längs gator utformas i en gradient från frisk blåbärstyp till torr tallhedskaraktär beroende på läge. Närmast staden och entrén till Rosendal, får växtligheten en mer stadsmässig kultiverad karaktär med ekar och blomsterprakt. 

I Rosendal ska dagvatten i första hand fördröjas och renas lokalt. Av estetiska, pedagogiska och biologiska skäl eftersträvas synliga och öppna dagvattenlösningar. Längs kvartersgatorna planeras regnbäddar och bevattningsbäddar som fördröjer och renar dagvattnet. Överflödigt dagvatten leds till dagvattendammar och dagvattenstråk. 

Befintliga tallarna ger det nya Talltorget karaktär. Som kontrast mot den slutna skogskaraktären står en öppen yta av torget med ett ljust sammanhängande golv av granit och ljusa skira björkar i ordnade rader. Ett vattenspel ger en dimridå mellan stammarna och förstärker skogens mystiska karaktär. Torget har gott om sittplatser och längs med torgets fasader finns utrymme för uteservering. Torget får en trygg ljussättning och interaktiva inslag med koppling till science och forskning. 

Gatorna är planerade i ett rutnätsystem för att skapa gaturum med hög grad av rumslighet. Huvudgatan planeras för kollektivtrafik. Lokal- och bostadsgator ska vara lugna och gröna och uppförs i huvudsak som gåfartsgator där gående och fordon får samsas på gemensam yta. Lokalgatorna har god framkomlighet för bilar medan bostads- och campusgatorna utgörs av enkelriktade gator där gång- och cykeltrafik är prioriterade och tillåts att sätta tempot.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se