Stora torget

Uppdrag Upprustning av torg
Plats Stora torget, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Gestaltningsprogram 2020. Projektering 2021. Byggstart våren 2022. Invigt 2023.
Belysning Light Bureau
Ljudkonst Efterklang
Konst Katja Larsson
Trafik Structor
Visualiseringar Karavan
Foto Jann Lipka

Uppsala kommuns målsättning är att Stora torget ska bli en mötesplats i staden. En plats som upplevs som stadens absoluta mittpunkt som medborgarna kan känna stolthet över.

Idag upptar busshållplatserna mycket yta av torget. Torget upplevs av många som en plats som mest passeras förbi eller där man går till för att vänta på bussen. Busshållplatserna och dess väderskydd kommer att flyttas från Stora torget och körbanan minskas i bredd. Det innebär att torget får en betydligt större, användbar torgyta än idag och att förutsättningarna för torget som mötesplats förbättras. Gatan kommer att tonas ned och Stora torget kommer att upplevas som en plats utformad på de gåendes villkor och en plats för folkliv och möten i stället för en plats man passerar. Torget är idag otillgängligt och delvis mörkt vilket kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen.

Projektets koncept – ”Guldkant” – syftar på att platsen ska bli en självklar mötesplats. Det hörnslutna och kvadratiska torget har fått varit utgångspunkt i gestaltningen. Kvadraten, själva sinnebilden av ett torg, markerar stadens mitt.

Torget ska till största delen vara en öppen och flexibel plats för mångsidig användning. Det ska finnas plats för konstutställningar, marknader, uteserveringar och tillfälliga event.

Torget tillförs också nya funktioner som främjar samvaro och folkliv; en gestaltning som ger Stora torget ett nutida uttryck. Torget får en möblerad ram med träd, möbler, belysningsstolpar och blomsterurnor. Den möblerade ramen markeras tydligt med avvikande beläggning. En mosaik av röd, svart och ljus granit ger en upplevelse av omsorg i den zon där man kan stanna upp för vila och möten. Den möblerade ramen blir en fredad zon som blir tydlig för synskadade samtidigt som kvadraten markerar stadens mitt.

Torget förses med nya målpunkter: en sten med vattenspel vilken också kan fungera sittplats och scen när inte vattnet är på samt en skulptur i brons placerad i torgets sydvästra hörn. Efter en omröstning staden ordnat kring kandelaberns placering, kommer den att få en ny plats i torgets nordöstra hörn där den kan upplevas på nära håll.

Träd tillkommer på torget som ger årstidsvariation, skugga och förbättrat mikroklimat. Fem nya körsbärsträd ger torget blomning om våren och julbelysning vintertid. Torget förses med både soffor och fåtöljer men också fyra större sittmöbler som vänder sig åt alla håll och där man kan sitta många tillsammans.

Ny belysning föreslås över hela torget för att lyfta torget kvällstid och öka trivseln. Åtta nya master i den möblerade ramen kommer att kunna belysa platsen på ett bra sätt. De kommer också att vara utrustade med högtalare och eluttag som förenklar för evenemang. Effektbelysning markerar tillfälliga högtider och torgets fasader framhävs med kompletterande fasadbelysning.

All den befintliga beläggningen med granithällar återanvänds men sätts om i ett nytt mönster och kompletteras med ny sten. Torget får ny markvärme och alla entréer ses över för förbättrad tillgänglighet. Gatan beläggs med smågatsten lika angränsande gator och asfalten på stadens mest centrala torg tas bort.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se