Ulleråker torg

Uppdrag: Torg och gågata
Plats: Ulleråker, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
År: Programhandling och förfrågningsunderlag 2021 – pågående

Karavan gestaltar Ulleråkers centrala torg, Vinghästtorget och Poetens torg, i Uppsala.

På Poetens torg sparas de höga tallarna vilket ger platsen sin karaktär. Parktorget utgör en grön oas med en rofylld karaktär för möten och stillsam vistelse. Den bevarade naturmarken korsas av spänger i gallerdurk där besökaren varsamt kan röra sig mellan tallarna. Riktade mot naturen finns små träkojor vilka ger avskilda krypin från stadens brus. Inne i naturmarken finns vattnet närvarande i form av pysande ånga som skapar dimma mellan tallarnas varmbruna stammar. Den befintliga vegetationen bildar stommen i växtvalet för Poetens torg. Karaktären förblir naturlik men kompletteras med blåbär, lingon och buskar av bergtall. Enbuskar och skogstry planteras gruppvis för att gynna återetableringen av arterna. I de nya planteringarna återfinns naturens karaktär med bland annat björk, tuvtåtel och skogsaster.

Morgondrömsvägen gestaltas som en gågata där gående, cyklister och trafik samsas på båda sidor av spårvägen, som går genom både Poetens torg i norr och Vinghästtorget i söder. Närmast spårområdet placeras planteringsytor, träd och cykelställ som en naturlig avgränsning mot spåren. Gågatan får en beläggning av betongsten i samma format som torgen med inslag av granitsten i olika ljusa kulörer som ger ytan liv och variation. Träden är placerade på rad i planteringsytorna längs spåret och står i regnbäddar med makadam och biokol. Vid höga regnflöden kan växtbäddarna en begränsad tid vara översvämmade.

Vinghästtorget får en urban karaktär med inslag av grönska genom sparad natur. I norra delen bevaras en stor ek och i söder högresta tallar längs Ulleråkervägen. Det befintliga fältskiktet under träden sparas och kompletteras med arter som växer på platsen idag. Under eken planteras pluggplantor av midsommarblomster, humleblomster och gullviva. Under tallarna återplanteras liljekonvalj och blåbär. Torget får ett sammanhållet golv av natursten och betongmarksten. Närmast de gröna öarna på torget läggs begagnad smågatsten för att utgöra en gradient mot naturmark och för att väva ihop de olika markstenarna.

I de gröna öarna med befintliga träd infiltrerar dagvatten naturligt. Planteringsytor och träd i hårdgjord yta får växtbäddar med tät botten som tar hand om torgets ytavvattning.

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se