Rosendal – gator och torg

Uppdrag Gator och allmän platsmark. Gestaltningsprogram, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Etapp 4 – gestaltningsprogram 2019, bygghandling 2020. Etapp 5 – gestaltningsprogram 2018, förfrågningsunderlag 2019.

Visualiseringar Karavan

I det nya utvecklingsområdet Rosendal i Uppsala ska dagvatten i första hand fördröjas och renas lokalt. Den nya stadsdelen kommer att fullt utbyggd rymma 4500 bostäder. Det finns en tydligt uttalad strategi från Uppsala kommun att Rosendal ska präglas av innovation och nya lösningar. Av estetiska, pedagogiska och biologiska skäl eftersträvas synliga och öppna dagvattenlösningar. Målsättningen är att kraftigt reducera dimensionerna på områdets ledningsnät och minimera antalet dagvattenbrunnar.  Längs alla kvartersgator i området planeras trädplanterade regnbäddar som både fördröjer och renar dagvattnet. Rosendals grönblå dagvattensystem är ett nytt sätt att hantera regnvatten i gatumiljö och varianter av det utvecklas över hela världen. Rosendal är ett av de första projekten i Sverige där systemet prövas i stor skala.

Regnbäddarna är sammankopplade under mark med ett luftigt förstärkningslager. Växtjorden består av makadam, biokol och kompost. Efter rening och fördröjning i regnbäddar leds vattnet till täta dagvattendammar där ytterligare rening och fördröjning sker. Rosendal ligger på Uppsalaåsen som är skyddad som grundvattentäkt, därför får inget dagvatten från gatorna infiltrera. Under regnbäddar och dammar anläggs därför ett skyddande tätskiktslager.

Regnbäddarna har en väl tilltagen storlek med en variationsrik grönska som knyter an till vegetation och arter på platsen.

Läs mer om etapperna som Karavan arbetat med här:

Rosendal etapp 4

Rosendal etapp 5

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se