Rosendal etapp 4

Uppdrag: Gator och allmän platsmark
Plats: Rosendal, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
År: Gestaltningsprogram till bygghandling, 2019-2020

Karavan har gestaltat gator och allmän platspark i Rosendal etapp 4 på uppdrag av Uppsala kommun. Den nya stadsdelen Rosendal ligger cirka två kilometer söder om Uppsalas stadskärna och utgör en viktig länk i den växande stadsväven. Rosendal präglas av närheten till omgivande natur med mäktiga träd i både naturreservatet Kronparken och Stadsskogen. Platsen har historiskt använts för både kronjakt och militärt övningsfält. Den nutida historien rymmer en golfbana. Här utvecklas nu bostadskvarter, parker och gaturum.

I Rosendal ska dagvatten i första hand fördröjas och renas lokalt. Av estetiska, pedagogiska och biologiska skäl planeras synliga och öppna dagvattenlösningar längs lokalgatorna. Bäddarna är sammankopplade under mark med ett luftigt förstärkningslager. Efter rening och fördröjning i regnbäddar leds vattnet till dagvattendammar.

Gatorna i tidigare etapper har en gemensam struktur med ett golv av marksten där regnbäddarna fungerar som avdelare. Plattbeläggningen och dess mönster har för respektive etapp haft sin unika utformning. Etapp 4 bygger vidare på denna tanke. Gatorna kan rymma flertalet funktioner och ambitionen var att skapa en tidlös utformning som håller över tid och är flexibel för en gata i förändring.

Rosendals gator är planerade i ett rutnätsystem och överlag är gående och cyklister överordnade biltrafiken. Gatunätet har en övergripande klassificering i huvudgata och lokalgata. Etapp 4 innehåller lokalgator som i sin tur indelas i uppsamlingsgator, bostadsgator och gångfartsgator.

Etapp 4 angränsar till den nya centrala huvudgatan Torgny Segerstedts allé i väster och Kronparken i öster. I norr angränsar området till Siegbahnsparken och i söder Elsa Echelssons park.

Gaturummen har gestaltats för att upplevas gröna med en frodig, varierande växtlighet i väl tilltagna växtbäddar. Det grönblå systemet med sammankopplade regnbäddar ger goda växtförutsättningar och tar hand om gatornas dagvatten på samma gång.

Uppsamlingsgatorna Honungsgatan och Soldathemsvägen fungerar som en lokal länk till huvudgatnätet. Gatorna är dubbelriktade med körfält av asfalt. Gångbanorna beläggs med grå marksten och skiljs av med kantsten. Längs gatorna står träd i strikta rader. För att få omväxling tillåts trädarterna gruppvis variera; tall, lind och häggmispel skapar både en art- och höjdvariation. Träden står i planteringar med en låg undervegetation av marktäckande buskar med inslag av perenner. Zoner för angöring, parkering och möblering markeras med ett avskiljande
markmönster av vita linjer.

Bostadsgatorna Sandmarksgatan, Sandbigatan, Brandmästargatan och Sidenbigatan förmedlar trafik enkelriktat inom området. Golfgatan är den enda gångfartsgatan inom etapp 4 och har dubbelriktad trafik. Bostads- och gångfartsgatorna beläggs med grå marksten samt smågatsten. Zoner för möblering, cykelparkeringar och handikapparkering anläggs intill regnbäddarna och bildar tillsammans öar i det för övrigt plattbelagda gaturummet.

Träd och solitärbuskar står organiskt ordnat inom varje växtö. Växtmaterialet innehåller stor variation, både i höjdled och artval. Tall, som är ett signum för Rosendal, återfinns på bostadsgatorna. I växtöarna finns även träd som Freemanlönn och stor häggmispel. I mellanskiktet av solitärbuskar finns exempelvis hagtorn och rönnbärsapel och i markskiktet kryp-en, ölandstok, flocknäva, palmstarr och älväxing.

Läs mer om dagvattenhanteringen i Rosendal under klimatanpassning för Rosendal – gator och torg.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se