Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm
Beställare Småa AB, Stockholm
År 2013-2017

 

Frösundavik är ett nytt bostadsområde i Bålsta, Stockholm, i nära anslutning till Frösundaviken. Karavan har haft i uppdrag att utforma och planera allmänna parker, bostadsområde och en udde med ett strandparti. Målsättningen har varit att skapa en grön, modern och attraktiv utemiljö som ger tydliga mervärden för området.

Bostadsområdet omfattar ca 80 småhus, en central park, en strandpark och en förskola. Den centrala parken omfattar lek- och aktivitetsytor som fotbollsplan, lekplats, streetbasketplan, ett centralt öppet dagvattenstråk, broar och gångvägar. EttElva arkitekter har arbetat med områdets bostadshus som fått en lantlig med modern karaktär. Karavan har tagit fram säljmaterial för området och projekterat både kvartersmark och framtida allmän mark.

Den öppna landskapsparken har utformats med hänsyn till det böljande landskapets former och med växtmaterial som naturligt förekommer på platsen. Målsättningen har varit att delvis återskapa ängsfloran som funnits i områdets tidigare beteshävdade delar. Befintliga massor från området modellerats som höjdpartier och placerats med hänsyn till viktiga siktlinjer mot vattnet och kyrkan. 

Kommunen har ställt krav på rening och fördröjning av områdets dagvatten och ett dagvattenstråk har placerats i parkens lågpunkt dit stora delar av det omgivande bostadsområdets dagvatten leds. Dagvattenstråket har utformats med flacka slänter och växter som är anpassade för både torka och översvämning. En gångbro korsar stråket i parkens öppna del. Närmast strandlinjen förgrenas dagvattendiket och bildar översilningsytor för att ytterligare syresätta och rena dagvattnet innan det når Frösundaviken. 

I området finns en udde med ett befintligt strandparti med höga naturvärden. Den övergripande målsättningen har varit att platsen ska fungera som ett utflyktsmål för närboende samtidigt som områdets naturvärden tillvaratas. Strandparken har försetts med gångvägar, platsbyggda trädäck, grillplats och klippta gräsytor närmast vattnet. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se