Kvarteret Tornparken

Uppdrag Nyproduktion av bostäder
Plats Ulleråker, Uppsala
Beställare Småa
År Underlag för detaljplan 2017

 

Kv Tornparken är ett av de första kvarteren i nya Ulleråker och projektet omfattar 100 lägenheter med en tydlig hållbarhets- och miljöprofil. Kvarteret är beläget mitt i Ulleråker och angränsar i väster till en planerad stadsdelspark, Vattentornsparken, som idag består av ett höjdparti med tall och lärkträd samt ett äldre vattentorn med kulturhistoriskt värde. Projektet omfattar fyra nya stadsparkshus. Husen anpassas i höjd efter den befintliga bebyggelsen och får ett varierat uttryck med lekfulla vinklar som skapar intressanta inblickar mot vattentornet och naturmarken. Gröna omsorgsfullt omhändertagna gårdsrum inbjuder till social samvaro och en hållbar livsstil. Bostadsgården består av gröna helt bilfria gårdsrum med både gemensamma och privata uteplatser och plats för odling.

Kvarteret formges för att göra ett avtryck i tiden och tillföra stadsdelen ett arkitektoniskt värde. Stadsparkshusen får ett modernt och djärvt vinklat formspråk som också återkommer i gårdens utformning. Visuella kopplingar till Vattentornsparken säkerställs och kulturhistoriska värden såväl som naturvärden lyfts fram.

Byggnaderna utformas med entréer både mot Ulleråkersvägen och mot gårdssidan. Lägenheterna i bottenvåningen får lägenhetsträdgårdar med häck, uteplats och odlingsmöjlighet som tillför hela gården grönska och liv. De hårdgjorda ytorna på gården minimeras och gården planeras med en finstämd och trygg ljussättning. Gården planeras utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv med artrikedom, goda pollineringsmöjligheter, odling, omhändertagande och återanvändande av dagvatten. 

Kvarterets dagvatten leds till och fördröjs i gårdens gröna ytor så långt som möjligt. Öppna dagvattenrännor längs gårdens gångväg synliggör dagvattnet och fungerar som lekmiljö när det regnar. Vid gårdens gemensamma odlingar finns regntunnor med kran som samlar upp regnvatten som kan återanvändas till kvarterets odling. De boende informeras på olika sätt om vattnets betydelse i stadsdelen och hur man själv kan tänka för att visa hänsyn.

Det ska vara lätt att bo i kvarteret utan bil och kvarteret är planerat för att det ska vara enkelt att välja cykel eller kollektivtrafik.

Perspektiv: Utopia. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se