Kvarteret Smaragden

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus, ungdomsbostäder
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Rosendal fastigheter AB
År Förslagshandling, bygglovhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling för utförande-entreprenad. Projektering 2013. Färdigställt 2016

 

Kv. Smaragden är ett flerbostadshusprojekt med totalt 115 ungdomslägenheter i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Projektets målsättning har varit att skapa ett socialt boende för miljömedvetna studenter och unga vuxna. Byggnaden är utformad med två restauranger och två paddelbanor i bottenvåningen och en gemensam utvändig terrass för samvaro och odling på plan två. Terrassen rymmer också en publik del med åskådarplats över angränsande tennisbanor. Både byggnad och utemiljö har en tydlig hållbar inriktning.

Den gemensamma terrassen utformas med ett generöst trädäck som inramas av mjukt formade planteringsytor med fruktträd och bärbuskar. Trallytorna vidgas vid valda platser och skapar ytor för samvaro, fest och avkoppling. I den västra delen av trädäcket skapas en större gemensam plats från vilka boende och besökare kan titta på pågående tennismatcher arrangerade av den intilliggande tennishallen SEB Usif Arena. Längs terrassens norra långsida finns platser för odling. 

Fokus i projektet har legat på hållbarhet och stadsodling. Markmaterial i markplan består av Econox betongsten som renar luften från föroreningar och trätrall på terrass och uteplatser av Sioo-behandlad lärk. Planteringarna består till övervägande del av ätbara växter eller växter som gynnar den biologiska mångfalden. Taket på byggnaden beläggs med örtsedumvegetation med en extra djup växtbädd för att fördröja dagvatten. Projektet är det första i Sverige där takvegetationssystemet Zinco med underliggande vattenbehållare för passiv bevattning prövas. Systemet maximerar tillvaratagandet av dagvatten och ger långsiktigt goda växtförutsättningar för planteringar på bjälklag.

Pespektiv: Christensen & Co Architects

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se