Rosendals ungdomsbostäder

Uppdrag Nybyggnation av flerbostadshus, ungdomsbostäder
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsalahem AB
År 2014

 

Husen bildar två kringbyggda bostadsgårdar med loftgångar och med en parkeringsgård mellan. Målsättningen har varit att skapa en inbjudande, grön, trivsam och aktiv utemiljö för de boende. Stor vikt har också lagts på att lösa funktioner som angöring för sopfordon, parkering, cykelparkering, tillgänglighet, snöröjning, brand mm på ett tillfredställande sätt men ändå bibehålla gårdskaraktären. 

Ett program för utemiljön togs fram under förslagsskedet. I det finns förslag på en stor gräsyta med plats för bollspel, sol och samvaro. Markmodulering, blommande träd och solitärbusar ska ge rumslighet på innergårdarna. Gården får sittplatser i olika former, för samvaro och studier utomhus samt en större flexibel grusyta med grillplatser, plats för boulespel och pingisbord. Cyklar parkeras i ytterkant av gårdarna och i anslutning till entréer. Genom att måla asfalten får parkeringsytan liv. En trygg och trivsam ljussättning som lyfter fram gårdarnas kvaliteter även kvällstid är viktig.

Uppdraget omfattar framtagande av förslagshandling, bygglovhandling och bygghandling för nybyggnation av flerbostadshus med ungdomsbostäder i utvecklingsområdet i Rosendal i Uppsala. Entreprenaden har handlats upp som en partneringentreprenad med krav på samverkan i projektering och utförande. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se